Umiestnenie detí do mestských detských jaslí

Mestské detské jasle (MDJ) sú dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri zosúladení rodinného a pracovného života. Kapacita je 30 detí v MDJ Bazovského a 15 detí v MDJ Ľ. Okánika.
MDJ poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, výchovu a rozvoj intelektuálnych a motorických schopností detí a ich vytvárajú podmienky na ich socializáciu.

Mgr. Lenka Kováčová
referentka pre agendu materských škôl a detských jasieľ
číslo dverí: 620
lenka.kovacova@msunitra.sk

Vytvorené: 30. 9. 2022