Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení: Hlavný kontrolór Mesta Nitra

Oznámenie je možné podať písomne na adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobne, v uzatvorenej obálke s označením „Hlavný kontrolór – NEOTVÁRAŤ“ počas úradných hodín na Útvar hlavného kontrolóra, resp. do podateľne MsÚ v Nitre,
  • poštou, na adresu Mesta Nitry v uzatvorenej obálke s označením „Hlavný kontrolór – NEOTVÁRAŤ“,
  • e-mailom, na adresu hlavného kontrolóra s nepretržitým prístupom.

Smernica primátora Mesta Nitry č.15/2023 o preverení oznámení protispoločenskej činnosti


Vytvorené: 23. 11. 2023
Upravené: 23. 11. 2023