Ochrana drevín

Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

 • Na výrub dreviny je potrebný súhlas ochrany prírody v katastrálnych územiach mesta Nitra
  • v intraviláne mesta Nitra je v zmysle prerozdelenia kompetencií orgánom ochrany prírody na vydanie rozhodnutia o výrube dreviny Mesto Nitra.
  • extraviláne mesta Nitra je v zmysle prerozdelenia kompetencií orgánom ochrany prírody na vydanie rozhodnutia o výrube dreviny Okresný úrad Nitra – Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Zákonná lehota : 30 dní na vydanie rozhodnutia

Ošetrenie dreviny patrí do údržby zelene – najmä redukcia koruny, skrátenie koruny výsledkom je zlepšenie kondičného stavu dreviny, zvýšenie stability a prevádzkovej bezpečnosti dreviny pre jej zachovanie a ďalšie pestovanie v priestore.

Výrub – asanácia dreviny je jej úplné odstránenie z priestoru s povinnosťou náhradnej výsadby za uskutočnený výrub.

 • Pri bezprostrednom ohrození zdravia, alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku je ten kto drevinu vyrúbal túto skutočnosť oznámiť do 5 dní od výrubu spolu s fotodokumentáciou preukazujúcou nutnosť neodkladného zásahu – výrubu dreviny
 • Poplatok za správne konanie žiadosti o výrub dreviny je 10,- eur fyzická osoba (FO) a 100,- eur právnická osoba(PO) splatného v pokladni Mesta Nitra, alebo bankovým prevodom.
 • Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín
  • Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/drevín si podávajú FO a PO na pozemkoch v ich vlastníctve, alebo vlastníctve tretích osôb, ktoré s výrubom súhlasia.
  • V prípade súhlasného rozhodnutia výrub a náhradnú výsadbu zabezpečuje žiadateľ. Podmienky kedy nie je potrebný súhlas správneho orgánu ochrany prírody sú definované v zákone 543/2002 o ochrane prírody a krajiny § 47 ods. 4.

Ing. Denisa Halajová, PhD.
odborný referent – krajinný architekt
číslo dverí: 412
denisa.halajova@msunitra.sk
Mgr. Jozef Gallik, PhD.
referent pre výrub
číslo dverí: 412
jozef.gallik@msunitra.sk
Ing. Tomáš Pavelka
referent pre výrub
číslo dverí: 412
tomas.pavelka@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022
Upravené: 27. 3. 2024