Zapísanie do zoznamu pamätihodností

  • Mesto Nitra (MsÚ v Nitre – odbor kultúry) spracuje návrh na zápis veci do evidencie
    z vlastného podnetu v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti mesta alebo na návrh (podnet)
    inej právnickej alebo fyzickej osoby.
  • Návrhy a podnety na zápis hnuteľných alebo nehnuteľných vecí mesta do
    evidencie môžu podávať právnické alebo fyzické osoby.

Mgr. Elena Klenková
referentka pre pamätihodnosti
číslo dverí: 214
elena.klenkova@msunitra.sk

Vytvorené: 3. 8. 2022