Zriadenie vecného bremena

Po odsúhlasení zriadenia vecného bremena odbornými útvarmi mesta žiadateľ na svoje náklady zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu.

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Nitra (realizácii stavieb inžinierskych sietí)

  • Povinné prílohy:
    • kópia katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu zriadenia vecného bremena žiadaných pozemkov
    • situácia z PD

Po odsúhlasení zriadenia vecného bremena odbornými útvarmi mesta žiadateľ na svoje náklady zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu.

  • Povinné prílohy:
    • kópia katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu zriadenia vecného bremena žiadaných pozemkov
    • situácia z PD

Adriana Demeterová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
adriana.demeterova@msunitra.sk
Mgr. Diana Lichardusová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 326
diana.lichardusova@msunitra.sk
Kristína Kanásová Hriadelová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 324
kristina.kanasova@msunitra.sk
Mgr. Zuzana Móciková
referentka pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
zuzana.mocikova@msumitra.sk
Mária Uhrinová
odborná referentka
číslo dverí: 326
maria.uhrinova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Veselková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
zuzana.veselkova@msunitra.sk

Vytvorené: 22. 6. 2022