Mgr. Miloslav Špoták


Tel: +421 37/65 02 124 
E-mail: miloslav.spotak@msunitra.sk

Zástupca primátora mesta v I. rade

 • zastupuje primátora mesta v zákonom stanovenom vecnom a časovom rozsahu v poradí určenom v písomnom poverení primátora mesta
 • v čase prítomnosti primátora mesta podľa jeho pokynov metodicky pôsobí a usmerňuje činnosť a pôsobnosť mesta:
  • v oblasti školstva, vzdelávania a práce s mládežou,
  • v oblasti sociálnych a komunitných služieb,
  • v oblasti udržateľného mestského rozvoja.

Formálne zastupuje primátora mesta v čase jeho dočasnej neprítomnosti, ktorou sa v podmienkach mesta rozumie neprítomnosť primátora mesta viac ako tri po sebe idúce kalendárne dni.

Zastupuje primátora mesta pri podpisovaní pozvánok a materiálov predkladaných na zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre počas neprítomnosti primátora mesta v trvaní viac ako jeden deň.

Primátor mesta Nitry Marek Hattas, v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 1 platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre určil pre Mgr. Miloslava Špotáka, zástupcu primátora v I. rade, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený, mesačnú odmenu vo výške 70% mesačného platu primátora.

Ing. arch. Peter Mezei


Tel: +421 37/65 02 124 
E-mail: peter.mezei@msunitra.sk

Zástupca primátora mesta v II. rade

 • zastupuje primátora mesta v zákonom stanovenom vecnom a časovom rozsahu v poradí určenom v písomnom poverení primátora mesta
 • v čase prítomnosti primátora mesta podľa jeho pokynov metodicky pôsobí a usmerňuje činnosť a pôsobnosť mesta:
  • v oblasti územného plánovania, urbanizmu, architektúry a kvality verejného priestoru,
  • v oblasti budovania zeleného a udržateľného mesta

Zastupuje primátora mesta pri podpisovaní pozvánok a materiálov predkladaných na zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre počas neprítomnosti primátora mesta v trvaní viac ako jeden deň a súbežnej neprítomnosti zástupcu primátora v I. rade

Primátor mesta Nitra Marek Hattas  v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. 1 platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre určil pre Ing. arch., Ing. Petra Mezeia, zástupcu primátora v II. rade, mesačnú odmenu vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny pri pracovnom úväzku 100%.


Vytvorené: 15. 10. 2021