Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Cieľová skupina:
  • fyzická osoba, ktorá má v Nitre trvalý alebo prechodný pobyt, alebo, ktorá je na území mesta Nitry oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta Nitry okrem lesného pozemku a vodnej plochy,
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Nitry na iný účel ako podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Nitry na podnikanie.

 • Sadzby poplatku:
  • sadzba poplatku za komunálne odpady 50,00 € za osobu a kalendárny rok (u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov),
  • sadzba poplatku 0,039 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov),
  • sadzba poplatku 0,07 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Ing. Lenka Tomeková
odborná referentka referátu ostatných miestnych daní a poplatkov
číslo dverí: 318
lenka.tomekova@msunitra.sk
Katarína Benko
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 319
katarina.benko@msunitra.sk
Ing. Mária Haščíková
referentka poplatku za komunálny odpad
číslo dverí: 319
maria.hascikova@msunitra.sk
Ing. Veronika Lörinczová
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 318
veronika.lorinczova@msunitra.sk
Bc. Andrea Veládiová
referentka účtovania daní
číslo dverí: 306
andrea.veladiova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 10. 2021