Ukončené k 31.12.2023

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je:
prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

SO/RO pre IROP mesta Nitry poskytuje informácie o možnosti financovania aktivít z Regionálneho operačného programu oprávneným prijímateľom v objekte MsÚ v Nitre – Štefánikova trieda 1 v Nitre (budova TIC).

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014.

Cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

 • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a
 • rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia
 • efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne a
 • efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.

Vnútorná stratégia IROP je založená na koncepte rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov konkurencieschopnosti regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách. Všetky tieto oblasti podpory napomôžu riešeniu regionálnych rozdielov, avšak RIUS – implementačný nástroj IROP identifikuje ich rozsah v danom území.

PRIORITNÉ OSI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6: Technická pomoc

REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA

RIUS Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013. Dokument predstavuje neoddeliteľnú súčasť IROP, ktorého obsah je záväzný pre všetkých prijímateľov. Na príprave RIÚS sa pre nitriansky kraj podieľal Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s krajským mestom Nitra a s odborníkmi z príslušných oblastí.

UDRŽATEĽNÝ MESTKÝ ROZVOJ

UMR je súčasťou RIÚS. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je upravená v článku 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, o Európskom fonde regionálneho rozvoja. K aplikácii nástroja UMR v územnom rozvoji boli v podmienkach SR definované krajské mestá so svojím funkčným územím.

FUNKČNÉ ÚZEMIE 

Funkčné mestské územie krajských miest bolo vymedzené v zmysle Analýzy rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, ako celoštátnom územnoplánovacom dokumente.

Funkčné územie mesta Nitry je zložené z nasledujúcich obci:

Nitra, Jelšovce, Čakajovce, Čechynce, Ivánka pri Nitre, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Lužianky, Zbehy

RIADIACI ORGÁN

Riadiaci orgán pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) http://www.mpsr.sk .

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN (SO)

Činnosti SO mesta Nitry: zodpovedá za prípravu a implementáciu stratégie UMR a plnenie koordinačných a usmerňovacích úloh vo vzťahu k ďalším subjektom zapojených do prípravy a realizácie UMR v rámci RIÚS. Vykonávanie ostatných úloh SO Nitra vyplýva z písomnej zmluvy s Riadiacim orgánom.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (SO pre IROP).Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Nitra (IÚS UMR) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. SO pre IROP krajského mesta Nitra zodpovedá za prípravu a implementáciu stratégie UMR a plnenie koordinačných a usmerňovacích úloh vo vzťahu k ďalším subjektom zapojených do prípravy a realizácie UMR a v zmysle uvedenej zmluvy SO pre IROP vykonáva úlohy v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bola zverejnená  aktualizovaná verzia č.13.1 „Príručky pre odborných hodnotiteľov IROP“, ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 24.11.2023.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument Príručka pre prijímateľa IROP 2014 – 2020 verzia: 8.2.


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webstránke RO IROP bola zverejnený dokument Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 verzia 15.0.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu a pre nefunkčné projekty.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že revízia IROP 14.1 bola schválená EK a zároveň zverejnená na webstránke RO IROP,


Informačný plagát projektu s kódom: 302060CLQ5 (Príloha č.2)
Popis projektu s kódom: 302060CLQ5 (Príloha č.3)


Dovoľujme si Vám oznámiť, že na webovom sídle RO pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle RO pre IROP bol zverejnený Oznam pre prijímateľov o ukončení možnosti predkladania Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia dodatočného príspevku v zmysle postupov Usmernenia RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4 a 7


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke bola zverejnená aktualizácia  MU RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty, v. 1.1., + Prílohy na linku:

Aktualizácia metodického usmernenia je účinná od 9.08.2023


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP boli zverejnené:

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7, verzia 1.3, účinnosť dňa 17.07.2023,


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle RO pre IROP bol zverejnený:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2023

a

Stanovisko č. 18/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2023, verzia 5


V súvislosti so schválením dokumentu „Rozhodnutie v súvislosti so zmenou strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0“ (v prílohe) si Vám dovoľujem oznámiť,  že na webstránke RO pre IROP bol predmetný dokument zverejnený  na linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/integrovany-regionalny-operacny-program/rozhodnutie-sea-k-zmene-irop-2014-2020/


V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 4“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR  si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol predmetný dokument zverejnený – link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/harmonogram-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-irop-na-rok-2023-verzia-1/index.html

Súčasne bol zverejnený dokument„ STANOVISKO č. 15/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2023, verzia 4“ – link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/stanovisko-ps-pre-koordinaciu-a-zabezpecenie-synergickych-ucinkov/index.html


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bola zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.3.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument Integrovaný regionálny operačný program IROP, verzia 13.0.


Dvoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bolo zverejnené Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0“


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.2


Informačný plagát projektu s kódom: NFP302080BVW3 (Príloha č.2)
Popis projektu s kódom: NFP302080BVW3 (Príloha č.3)


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie  RO pre IROP č. 17 k implementácii FAST CARE.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.1.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument „Príručka pre prijímateľa verzia 8.0“ . Predmetná príručka nadobudne platnosť dňa 24.03.2023.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený zámer NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“


V súvislosti so zverejnením Oznámenia o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 13.0“ si Vám dovoľujem zaslať správny link:


Dvoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP boli zverejnené nasledovné oznamy:

A. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98.
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

B. Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98.
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 je stanovený na 24. 04. 2023.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP boli zverejnené nasledovné oznamy:

A. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93.
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-93 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

B. Oznam o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93.
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-93 je stanovený na 24. 04. 2023.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-5-hodnotiaceho-kola-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-93/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP boli zverejnené nasledovné oznamy:

A. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2021-80 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

B. Oznam o termíne uzavretia 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP- PO7-SC76-2021-80 je stanovený na 24. 04. 2023.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa pre Národné projekty, verzia 1.0. Príručku nájdete na linku:


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.2.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-uzavreti-vyzvy-po7-sc76-2022-98/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa pre Národné projekty, verzia 1.0. Príručku nájdete na linku:

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp-pre-narodne-projekty/prirucka-pre-ziadatela-pre-narodne-projekty-verzia-1-0/


V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 3“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR boli na webstránke RO pre IROP  zverejnené dokumenty:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2023, verzia 3

STANOVISKO č. 7/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k HVVV IROP na rok 2023, verzia 3

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/stanovisko-pracovnej-komisie-pre-koordinaciu-a-zabezpecenie-synergickych-ucinkov-rok-2023/


Dovoľujeme si Vás informovať že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.4“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.03.2023.

Nakoľko v rámci aktualizácie PpŽ boli doplnené len informácie vo väzbe na revíziu IROP (doplnenie Prioritnej osi č.9 FAST CARE do IROP) a súčasne došlo k odstráneniu už neaktuálnych informácií, nebola predmetná príručka predmetom pripomienkového konania v rámci príslušných SO pre IROP.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI SR – IROP bolo zverejnený dokument Aktualizácia č. 1 písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov: mesto Bratislava, mesto Trnava, mesto Trenčín, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Košice, mesto Prešov, mesto Banská Bystrica č. IROP-PO6-SC61-2019-53.


Dovoľujeme si Vám informovať, že na webstránke MIRRI –  IROP PO 2014-2020 bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2023-98 k 19. 01. 2023

Počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy bolo predložených 52 ŽoNFP v celkovej sume 3 861 189,13 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní.

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 8 000 000 Eur (zdroj EÚ).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.


V prílohe  Vám zasielame  metodické usmernenie ÚVO. Metodické usmernenie sa týka možnosti použitia dodatku „de minimis“ vo vzťahu k dodatkom podľa §18 ods. 1  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


V súvislosti so schválením dokumentu Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 2 si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webovej stránke MIRRI SR – IROP PO 2014-2020 bol zverejnený  dokument Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP na rok 2023, verzia 2


v súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 1“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webstránke MIRRI RO IROP boli zverejnené dokumenty:

– Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2023
– STANOVISKO č. 38/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2023, verzia 1


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená:

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená:

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bol dokument Školenie pre prijímateľov projektov IROP na tému dodatočný príspevok dňa 30.11.2022 doplnený o Prezentáciu z uskutočneného školenia.


Dovoľujeme  si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na prípravu regionálnych projektov,  kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98Dovoľujeme  si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená:

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98


V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2022, verzia 7“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR Vám oznamujeme, že na webstránke MIRRI – IROP bol zverejnený dokument:

STANOVISKO č. 32/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2022, verzia 7“


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na web stránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácie č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC76-2022-98.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 7


Oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2022 na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.09.2022 na webstránke mirri.gov.sk bolo zverejnené:

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 3 k Technickej pomoci – verzia 5.2


Dovoľujeme  si Vás informovať, že dňa 09.09.2022 bola na stránke MIRRI zverejnená aktualizácia.


Dovoľujeme si dať do pozornosti, že dňa 15.8.2022 bola na stránke MIRRI zverejnená informácia/dokument ohľadne vyzvania č. 81.

Linky:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.8.2022 bola zverejnená aktualizácia Metodického usmernenia RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku. Predmetná aktualizácia sa nachádza na webovej stránke ministerstva https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/index.html

Metodické usmernenie je účinné od 15 .08. 2022


Dovoľujeme si dať do pozornosti, že dňa 15.8.2022 bolo na webe MIRRI zverejnené MU RO pre IROP č. 15.


Dovoľujeme si dať do pozornosti, že dňa 15.8.2022 bola zverejnená nová verzia Metodického usmernenia č. 3 k TP, v. 5.1.


Dovoľujeme si dať do pozornosti, že vyzvanie č. 103 bolo dňa 12.8.2022 zverejnené.


Dávame do pozornosti, že bola dňa 11.8.2022 na webe MIRRI zverejnená nasledovná informácia a metodika:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/metodiky/ https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/aktuality/oznamenie-so-o-aktualizacii-c-1-metodiky-cizs/


dávame do pozornosti, že na webe MIRRI bol zverejnený oznam o plánovanom uzavretí výzvy č. 94. Linky:


Oznamujeme Vám, že na webstránke MIRRI  – IROP boli zverejnené aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76.  Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke  MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Informácie sú dostupné na adrese:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-irop-po2-sc223-2021-68/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI SR ( IROP ) bola zverejnená Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO7-SC71-2021-77.  Predmetom aktualizácie výzvy je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typ aktivity C.

Informácie sú dostupné na adrese:https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/akt-c-2/


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.06.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.3, ktorá nadobudne účinnosť dňa 17.06.2022.


Dňa 14.6.2022 bol zverejnený na webstránke IROP  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/index.html

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom

IROP-PO7-SC73-2021-87 uzavrel výzvu dňa 13.06.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.


Dňa 14.6.2022 bol zverejnený na webstránke IROP  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/index.html

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom

IROP-PO7-SC73-2021-87 uzavrel výzvu dňa 13.06.2022. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola dňa 7. 6. 2022 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO1-SC11-2021-76 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk).

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bol zverejnený Oznam o ukončení Výzvy č.3/2022/PO7 (https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/oznam-o-ukonceni-vyzvy-c-3-2022-po7/ )

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.5.2022 boli na webovom sídle MIRRI SR zverejnené tieto aktualizácie výziev:

 • Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
 • Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90
 • Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2021-83
 • Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87
 • Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2022-97
 • Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.5.2022 boli na webovom sídle MIRRI SR zverejnené oznamy k výzve IROP- PO7-SC76-2021-80:

 • Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80
 • Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 19. 05. 2022

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.5.2022 bola na webovom sídle MIRRI SR zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.5.2022 bola na webovom sídle MIRRI SR zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 9.5.2022 bola na webovom sídle MIRRI SR zverejnená Príručka pre žiadateľa o NFP verzia 5.2.

Nakoľko v rámci aktualizácie PpŽ boli doplnené informácie na základe rozhodnutia RO (PPP č. 10 „Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“, došlo k doplneniu informácie, že ustanovenia k záložnému právu sa nevzťahujú na prípad, ak nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z NFP sú už predmetom zálohu v prospech RO pre IROP) a zistenia vykonaného vládneho auditu č. 21-004 (Príloha 3.f.2 – doplnená informácia týkajúca sa výpočtu aktuálnej ceny – aritmetického priemeru z predložených cenových ponúk pre prípad, ak žiadateľ získa cenové ponuky od platiteľa DPH a súčasne aj od neplatiteľa DPH), nebola predmetná príručka predmetom pripomienkového konania v rámci sekcie IROP a príslušných SO pre IROP.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRR ISR bola zverejnená Výzva č.3/2022/PO7 na výber odborných hodnotiteľov.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 3.5.2022 bol na webovom sídle MIRRI SR zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR boli zverejnené nasledujúce oznamy:

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.1. Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bol zverejnený Oznam o zrušení platnosti Usmernenia RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.4.2022 boli na webovom sídle MIRRI SR zverejnené oznamy o uzavretí výziev:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.04.2022 boli na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnené:

A) Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80;

B) Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

Výzvy sú dostupné na webových linkoch:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.04.2022 boli na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.04.2022 boli na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.04.2022 boli na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnené:

A) Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80;

B) Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

Výzvy sú dostupné na webových linkoch:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.4.2022 bolo na webovom sídle MIRRI SR zverejnené OZNÁMENIE RO PRE IROP O AKTUÁLNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYČLENENÝCH NA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽONFP NA PODPORU ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY A REGENERÁCIU VNÚTROBLOKOV SÍDLISK, KÓD VÝZVY: IROP-PO7-SC73-2021-87, STAV K 11.4.2022


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.04.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80.


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.4.20222 bolo na webovom sídle MIRR SR aktualizované Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci – verzia 5.0 . V pôvodnej verzii chýbala Príloha č. 11 – Limity v rámci TP, ktorá je bezo zmien.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78 a nasledujúce oznamy:


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 30.3.2022 bolo na webovom sídle MIRRI SR zverejnené Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu administratívnych kapacít pre UMR pre žiadateľov Hlavné mesto SR Bratislava, mesto Trnava, mesto Nitra, mesto Trenčín, mesto Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Prešov, mesto Košice, mesto Prievidza, mesto Martin, mesto Ružomberok, mesto Zvolen, mesto Lučenec, mesto Rimavská Sobota, mesto Poprad, mesto Humenné, mesto Michalovce a mesto Nové Zámky, kód písomného vyzvania: IROP-PO8-SC81-2022-95


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 30.3.2022 bolo na webovom sídle MIRRI SR zverejnené Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia technických sekretariátov pre žiadateľov Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj, kód písomného vyzvania: IROP-PO8-SC81-2022-92


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bolo zverejnené Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci – verzia 5.0


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 .

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR boli zverejnené tieto oznamy:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI boli  zverejnené tieto oznamy:

a


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 11.3.2022 bol na webovom sídle MIRRI uverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 5


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, STAV K 7.3.2022


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 8.3.2022 bola na webovom sídle IROP zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bolo zverejnené Usmernenie RO pre IROP k uzatváraniu dodatkov k zmluvám v dôsledku skokového nárastu cien spôsobeného pandémiou COVID-19.

Informácie sú dostupné na adrese:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktuality/usmernenie-ro-pre-irop-dodatky-k-zmluvam-covid-19/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.0, ktorá nadobudne účinnosť dňa 01.03.2022.

Príručka je dostupná na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že 25.02.2022 bol na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnený aktualizovaný Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.8

Aktualizované podklady sú dostupné na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP.

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorej predmetom je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Alokácia na výzvu sa navyšuje z pôvodných 17 000 000 Eur na 41 244 929 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 24 244 929 Eur. Alokácia pre typy aktivít a., c. až i. sa upravuje na 17 770 154 Eur (zdroj EÚ) a pre typ aktivity j. na 23 474 775 Eur (zdroj EÚ).

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –2020 vyhlásilo dňa 4.02.2022 na stránke MIRRI SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC213-2022-91.

Výzva je dostupná na webovom linku:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.01.2022 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k 24.01.2022;

B) Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57.

Informácie sú dostupné na webových linkoch: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.01.2022 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Oznam je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17.1.2022 bolo webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78, stav k 14.1.2022

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.01.2022 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 12.1.2022.

Oznámenie je dostupné na webovom linku:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.12.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Výzva je dostupná na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Oznam je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Oznam je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21.12.2021 boli na webovom sídle IROP zverejnené Často kladené otázky pre výzvy IROP-PO1-SC11-2021-76 a IROP-PO7-SC71-2021-77 .

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21.12.2021 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP na podporu existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ

pre žiadateľov Mesto Košice, Mesto Prešov, Mesto Nitra, Hlavné mesto SR Bratislava, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj č. IROP-PO8-SC82-2021-89.


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 2. 

IHV je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2021 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2021-76.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Oznam je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Oznam je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 02.12.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77.

 Aktualizácia je dostupná na webovom linku:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. 

FAQ sú dostupné na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74,

B) Oznam o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74,

C) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022,

D) STANOVISKO č. 38/2021  Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému PVV IROP na rok 2022, verzia 1.

Informácie sú dostupné na adresách:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.11.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 k 25.11.2021.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.11.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR pre žiadateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kód písomného vyzvania IROP-PO8-SC81-2021-84.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.11.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.11.2021 bolo  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, stav k 10.11.2021.

Oznámenie je dostupné na webovom linku:  


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.11.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Oznam je dostupný na webovom linku: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.11.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

Predmetom aktualizácie výzvy je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) a príslušné územia – RIÚS a UMR Trnavského kraja a RIÚS Banskobystrického kraja.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 02.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.10.2021 bol na stránke IROP zverejnený oznam pre prijímateľov – Informácia platobnej jednotky k vysporiadaniu čistého príjmu a vysporiadaniu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu pre prijímateľov IROP a INTERREG V-A.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A)Výzva č.8/2021/PO7/ŠC7.4_ŠC7.5 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) – výzva na OH v rámci Prioritnej osi 7. REACT-EÚ, ŠC 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji a ŠC 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji.

B) Výzva č.7/2021/PO7/ŠC7.3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)-výzva na OH v rámci Prioritnej osi 7. REACT-EÚ, ŠC 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

C) Výzva č.6/2021/PO7/ŠC7.1_ŠC7.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) – výzva na OH v rámci Prioritnej osi 7. REACT-EÚ, 7.1 Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Výzvy sú dostupné na webových linkoch: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.10.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci – verzia 4.4.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.10.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

Usmernenie je dostupné na webovom linku:


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na web stránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácie č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Ministerstva kultúry SR zverejnená AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75  (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19).

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2021-78.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC76-2022-98.


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 7.10.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 6.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 7.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 k 23.09.2021

B) Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené tieto výzvy:

 • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76
 • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 7


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci – verzia 4.3.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

 Informácie sú dostupné na adrese:


Oznamujeme Vám, že dňa 07.09.2022 na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.09.2022 na webstránke mirri.gov.sk bolo zverejnené: Metodické usmernenie RO pre IROP č. 3 k Technickej pomoci – verzia 5.2


Dovoľujeme  si Vás informovať, že dňa 09.09.2022 bola na stránke MIRRI zverejnená aktualizácia.


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.09.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021.

Oznámenie je dostupné na webovom linku: 


Informačný plagát k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Súbory na stiahnutie:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke RO pre IROP bol zverejnený dokument Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.7.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci – verzia 4.3.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

 Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.09.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021.

Oznámenie je dostupné na webovom linku: 


Informačný plagát k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Súbory na stiahnutie:


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke RO pre IROP bol zverejnený dokument Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.7.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.08.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyzvanie pre národný projekt s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-81- Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19-II.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Seminár sa bude konať dňa 6. septembra 2021 (pondelok) o 10:00 hod v zasadacej miestnosť MÚ Nitra č. 118 (Štefánikova trieda 60, Nitra).


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2021 bola na webovej stránke MK SR zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC77-2021-75.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 boli na webovom sídle RO pre IROP zverejnené často kladené otázky (FAQ) pre Základné školy BSK – PO7 a Materské školy č. 67 .

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.08.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený vzor zmluvy o poskytnutí NFP – verzia 10


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73D

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.07.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2020-60.


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.07.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.07.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.07.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Najčastejšie kladených otázok (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.07.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.6


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.07.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci – verzia 4.2.


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.07.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 3 k Technickej pomoci – verzia 4.0.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC74-2021-73.

Informácie sú dostupné na adrese:


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.06.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67;
 2. Príručka pre žiadateľa, verzia 4.1

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.6.2021 bola revízia OP IROP, verzia 9.0 posunutá v SFC2014 o 11:09 hod. do stavu „Prijaté Európskou komisiou“.  V prílohe posielame rozhodnutie EK zo dňa 14.6.2021.

Súbory na stiahnutie:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.06.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, k 04.06.2021;

B) Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.06.2021 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zverejnilo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP:

A) Výzvu na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“ s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72

B) Výzvu na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom č.IROP-PO2-SC214-2021-71

 Výzvy sú dostupné na webových linkoch: 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 11.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č.5/2021/IOH na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene doménovej koncovky mailových adries z pôvodnej @vicepremier.gov.sk na novú @mirri.gov.sk (pôvodná meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk je stále funkčná ako doručovacia adresa, ale už nie je zobrazená). Aktuálny telefónny zoznam všetkých zamestnancov sekcie IROP je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/kontakty-irop/1464-67-1464-15955/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.06.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 5.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ), kde sa navyšuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia.

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov

Informácie sú dostupné na adrese:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.05.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o  uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy/1124-67-1124-16680/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.04.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.

Dokument je dostupný na webovom linku:

https://www.mpsr.sk/faq-zivotne-prostredie/1134-67-1134-16622/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.04.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, pre územia UMR Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja a RIÚS a UMR Košického kraja;

B) Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60.

Informácie sú dostupné na webových linkoch: https://www.mpsr.sk/oznam-c-3-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc1/1124-67-1124-16604/

https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-pre-uzemie-banskobystricke/1124-67-1124-16605/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.04.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán.

Dokument je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/aktualne/nedostatky-sposobene-na-strane-ziadatela-prijimatela-identifikovane-kontrolou-tretich-stran/16594/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Predmetom aktualizácie výzvy je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-2-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-irop-po1/1124-67-1124-16581/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 13.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-8-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2016-14/1124-67-1124-16569/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31.03.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP, verzia 1.5.

Dokument je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-5/1142-67-1142-16529/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 4.

Dokument je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.03.2021 boli  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP. 

Dokument je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/najcastejsie-sa-vyskytujuce-nedostatky-v-ramci-administrativneho-overovania-zonfp/1134-67-1134-16517/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Výzva je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-kod-vyzvy-irop-po4-sc431-2021-65/1124-67-1124-16507/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 23.03.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území UMR Žilinského kraja.

B) Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja.

Aktualizácie sú dostupné na webových linkoch:

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 12.03.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP, kód vyzvania: IROP-PO6-SC61/62-2021-64;

B) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2020-44 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021;

C) Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44;

D) Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, pre územia UMR Bratislavského kraja, RIÚS Trnavského kraja a RIÚS a UMR Košického kraja;

E) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2020-60 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021;

F) Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60;

G) Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60;

H) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021;

I) Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59;

J) Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Všetky informácie nájdete na webovom sídle IROP na linku: https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1124

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 09.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predloženie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63, na základe ktorej došlo k zmenám, ktorými sú najmä navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 8 mil. eur (zdroje EÚ), zapojenie území mestských funkčných oblastí, predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj napríklad zjednodušenie pravidiel pre vytváranie partnerstiev medzi žiadateľom a partnerom.

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-zamerana-na-ochranu-verejneho-zdravia-a-znizenie-dopadov-koronavirusovej-pandemie-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-s-kodom-c-irop-po2-sc214-2020-63/376—16166/

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 01.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 3. 
?Predmetný dokument sa nachádza na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/?

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 16.02.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, v ktorom RO pre IROP informuje, že v mesiaci marec 2021 na webovom sídle www.mpsr.sk plánuje zverejniť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 4.3.1  Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Jedná sa o otvorenú výzvu do vyčerpania alokácie, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 mil. EUR (zdroj EÚ). Oprávneným územím na podporu pre typy aktivít udržateľného mestského rozvoja (a., c. – i.), je územie mestských funkčných oblastí s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja. Oprávneným územím na podporu pre typ aktivity regenerácia vnútroblokov sídlisk je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
 • samosprávny kraj,
 • verejná vysoká škola,
 • štátna vysoká škola,
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy , štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
 • Slovenská správa ciest,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Oprávnené aktivity:

 • opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
 • prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
 • mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie  poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 • aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
 • zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
 • multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 • budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 • regenerácia (úprava/revitalizácia existujúcich priestorov) vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/aktualne/oznam-o-zverejneni-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach/16358/?

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 01.02.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 2. 

Predmetný dokument sa nachádza na webovom linku: 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 29.01.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

?1) Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

2) Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 

3) Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácie sú dostupné na webových linkoch: 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. 26.01.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa, verzia 4.0. Predmetná príručka nadobudne platnosť dňa 27.01.2021.

Info nájdete na stránke: https://www.mpsr.sk/prirucka-pre-ziadatela-irop-verzia-4-0/1128-67-1128-16283/

Základné informácie

Riadiaci orgán v súlade s princípmi intervenčnej logiky a so zásadou správneho finančného riadenia zabezpečí dvojkolový výber projektov, ktoré najvhodnejším spôsobom prispievajú k dosahovaniu cieľov príslušného OP. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva na predkladanie ŽoNFP sú základným metodickým podkladom pre žiadateľa na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP.

RO s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na financovanie projektov a dostatočnej pripr1avenosti predkladaných projektov vypracuje indikatívny harmonogram výziev, v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev.

Harmonogram výziev definuje pre jednotlivé prioritné osi a špecifické ciele plánované termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) a obsahuje aj ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných výziev minimálne na obdobie jedného kalendárneho roka.

Výzvy môžu mať formu:

 • uzavretej výzvy, ktorá je charakteristická presným určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu uzavretia;
 • otvorenej výzvy, ktorej dĺžka trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkov, ktorých vyčerpanie je základným dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy.

RO môže v rámci dvojkolového výberu využiť nasledovné kombinácie typov výziev:

 1. Uzavretá výzva na predkladanie projektových zámerov a otvorená výzva
 2. Uzavretá výzva na predkladanie projektových zámerov a uzavretá výzva
 3. Otvorená výzva na predkladanie projektových zámerov a uzavretá výzva
 4. Vyhlásenie oboch výziev vo forme otvorených výziev

PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Samotnému vyhláseniu výzvy bude v prípade implementácie RIÚS predchádzať vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva na predkladanie projektových zámerov slúži na prvotnú identifikáciu projektov, ktoré budú po dopracovaní podľa podmienok stanovených vo výzve predložené ako ŽoNFP.

RO vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením na webovom sídle RO. Dĺžka trvania uzavretej výzvy na predkladanie projektových zámerov je minimálne 20 pracovných dní pre všetky EŠIF.

V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov RO zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu na predkladanie projektových zámerov z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie. RO zverejňuje informáciu o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr mesiac pred plánovaným uzavretím výzvy. RO zároveň priebežne zverejňuje informáciu o tom, že dopyt predložených ŽoNFP (v rámci následne vyhlásených výziev) dosiahol indikatívnu alokáciu, resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokáciu z dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní projektových zámerov.

DVOJKOLOVÝ PROCES VÝBERU

Zabezpečenie výberu operácií Radou Partnerstva

               
Riadiaci orgán v spolupráci s SO vyhlási otvorenú výzvu s konečným termínom príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy na predkladanie projektových zámerov. Počas vyhlásenej výzvy žiadatelia predkladajú PZ na SO. Na SO prebieha príjem a administratívne overenie predložených PZ. SO v rámci posúdenia projektového zámeru nevydáva rozhodnutie, ale posúdenie splnenia podmienok stanovených vo výzve na predkladanie projektových zámerov je súčasťou hodnotiacej správy.

 • 1. Vyhlásenie otvorenej výzvy na predloženie PZ
 • 2. Príjem PZ
 • 3. Posúdenie PZ – Administratívne overenie

SO nevykonáva pri posudzovaní PZ odborné hodnotenia, ak podmienky stanovené vo výzve na predkladanie projektových zámerov sú objektívne overiteľné v rámci administratívneho overenia. SO je v rámci posúdenia PZ povinný umožniť žiadateľovu doplniť neúplný projektový zámer alebo vysvetliť skutočnosti, v dôsledku ktorých došlo k pochybnosti o pravdivosti projektového zámeru. SO v rámci výzvy na doplnenie projektového zámeru postupuje rovnako pri vypracovaní výzvy na doplnenie ŽoNFP, pričom minimálna lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa je 5 pracovných dní.

SO zabezpečí predloženie posúdených PZ Rade Partnerstva Nitrianskeho kraja. Posúdené PZ obsahujú dve poradia

 1. a) podľa bodového hodnotenia,
  b) podľa súladu so stratégiou RIUS (špecifickým cieľovým územím).

Na základe uvedeného príkladu bude Rada Partnerstva hlasovať o vydaní pozitívnej hodnotiacej správy nasledovne v zmysle súladu so stratégiou do „zazmluvnenia“ alokácie na výzvu s 20% navýšením alokácie presahujúcej alokáciu na výzvu pre vytvorenie zásobníka PZ.
V prípade, ak Rada Partnerstva nebude súhlasiť o pridelení pozitívnej hodnotiacej správy v zmysle súladu so stratégiou RIUS (napr. v prípade nízkeho počtu bodov v rámci administratívneho overenia respektíve odborného hodnotenia, vysokej alokácie na PZ, chýbajúcich aktivít), hlasovanie sa posúva na nasledujúci PZ až do „zazmluvnenia“ finančnej alokácie na výzvu. Zároveň sa mení poradie aj v prípade zásobníka PZ.

 • 4. Posúdenie PZ – odborné hodnotenie
 • 5. Predloženie PZ na Radu Partnerstva
 • 6. Udelenie pozitívnej / negatívnej hodnotiacej správy Radou Partnerstva

SO je povinný zabezpečiť vydanie hodnotiacej správy pri všetkých projektových zámerov, ktoré boli predmetom posudzovania najneskôr v termíne 25 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie projektových zámerov. SO vypracuje a predloží RO záverečnú správu výzvy na predkladanie projektových zámerov. 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na webovej stránke www.mpsr.sk zverejňuje:

Výzvy na predkladanie projektových zámerov, žiadostí o nenávratný finančný príspevok a Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.

Výzvy na predkladanie projektových zámerov 2014 – 2020

Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 2014 – 2020

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov 2014 – 2020

Ing. Helena Strmeňová
manažér SO pre posudzovanie projektových zámerov, programovania a metodiky
číslo dverí: TIC, miestnosť č. 10
helena.strmenova@msunitra.sk

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Račianska 153/A
831 53  Bratislava

Kontakt na Riadiaci orgán pre ROP:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava


Vytvorené: 18. 10. 2021
Upravené: 6. 5. 2024