Kvalitný úrad

Čo je to model CAF?
Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je medzinárodne uznávaný nástroj komplexného manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom pre verejný sektor a špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy.

Čo je hlavným účelom modelu CAF?
Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov pomocou jednoduchého, prístupného a ľahko použiteľného konceptu hodnotenia. Tento model zaviedlo už viac ako 4000 organizácií EÚ, ktorých výsledky dokázali, že má svoje opodstatnenie.

Čo je hlavným cieľom modelu CAF?
Model CAF sa pomocou nástrojov kvality zameriava na: rozvíjanie kvality verejnej správy, zvyšovanie jej efektívnosti a vlastnej výkonnosti, riešenie svojich úloh v prospech občana, zjednodušenie kontaktu obyvateľov s úradom, vlastný rozvoj zamestnancov a podporu trvalého zlepšovania, pričom sa zaoberá všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti.

Mesto Nitra získaním prestížneho medzinárodného ocenenia Efektívny používateľ modelu CAF (The Common Assessment Framework) úspešne ukončilo prvý cyklus implementácie manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF.

Zároveň kontinuálne vstúpilo do procesu udržateľnosti systému manažérstva kvality na Mestskom úrade v Nitre. Druhý cyklus sa opätovne odštartoval v marci 2023 vytvorením CAF tímu zo zamestnancov Mestského úradu v Nitre. Tí  pod vedením  Martina Horáka, prednostu úradu a garanta modelu CAF a Moniky Reiskupovej, metodičky modelu CAF vykonajú samohodnotenie, ktoré mapuje obdobie fungovania posledných troch rokov mestského úradu. Počas procesu samohodnotenia CAF tím využije množstvo praktických skúseností získaných počas implementácie prvého cyklu a jeho výsledkom bude druhá Samohodnotiaca správa úradu.

Našou snahou je aktívne rozvíjať systém manažérstva kvality s dôrazom na zvyšovanie spokojnosti obyvateľov mesta ako zákazníkov úradu, ale aj jeho zamestnancov. Implementácia modelu CAF nám pomáha komplexne zhodnotiť fungovanie mestského úradu a prostredníctvom identifikovaných oblastí na zlepšovanie neustále zvyšovať kvalitu a efektívnosť vykonávaných činností Mestského úradu v Nitre a jeho služieb pre obyvateľov mesta.

Cieľom mestského úradu je opätovne obhájiť titul Efektívny používateľ modelu CAF (aktuálny je platný do júna 2024) a patriť tak medzi tie európske organizácie, ktoré sa manažérstvu kvality venujú aktívne a kráčajú po ceste trvalého zlepšovania.Mesto Nitra získalo významný titul, patriť mu bude zatiaľ dva roky
Implementácia modelu CAF na úrade
Začiatok cesty s modelom CAF
Proces zlepšovania a externá spätná väzba modelu CAF

Vytvorené: 18. 7. 2023
Upravené: 28. 11. 2023