Rok 2024 druhý cyklus zlepšovania
19. apríl 2024

Po obdržaní spätnej správy z externého posúdenia na mieste sa začiatok roka 2024 niesol v duchu ukončenia procesu samohodnotenia a začiatku procesu zlepšovania. V marci 2024 členovia CAF tímu spoločne absolvovali pracovné stretnutie k tvorbe Akčného plánu zlepšovania, ktorý je jedným z povinných dokumentov, plnením ktorého úrad deklaruje cestu k trvalému zlepšovaniu a zavádzaniu manažérstva kvality. Zároveň prebehlo stretnutie vedenia mesta k podnetom pre jednotlivé oblasti zlepšovania a ich prioritizácií z pohľadu vedenia. Pri zostavovaní Akčného plánu zlepšovania bola pozornosť  venovaná nielen námetom a oblastiam na zlepšovanie, ktoré boli zosumarizované v jednotlivých kritériách samohodnotiacej správy, ale aj odporúčaniam externej posudzovateľky, ktoré sú zosumarizované v Spätnej správe z posúdenia na mieste, ďalej podnetom od interných zainteresovaných strán (manažmentu, zamestnancov) a externých zainteresovaných strán (predovšetkým obyvateľov). Výber aktivít do akčného plánu prebehol na základe stanovenia napĺňania jednotlivých kritérií modelu CAF, napĺňania jednotlivých princípov výnimočnosti, naliehavosti realizácie daného opatrenia, významnosti/ dôležitosti realizácie daného opatrenia, priorít manažmentu a vedenia mesta a možnosti zdrojov ( finančných, personálnych a časových).


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024