Prihlásenie na trvalý pobyt

V prípade ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt a idete do vlastnej nehnuteľnosti, prinesiete si so sebou:

  • platný občiansky preukaz (v prípade straty Potvrdenie o občianskom preukaze)
  • platný cestovný doklad SR (v prípade návratu zo zahraničia)
  • v prípade nadobudnutia štátneho občianstva predkladáte Osvedčenie o štátnom občianstve
  • dieťa narodené v zahraničí – slovenský rodný list z Osobitnej matriky
  • Výpis z listu vlastníctva alebo Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nie ste povinný predkladať, avšak urýchli samotný proces prihlasovania. (V súlade so Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy)

V prípade, ak chcete prihlásiť manžela (manželku), je potrebné mať so sebou jeho (jej) občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR, najmä ak sa prihlasuje z inej obce, resp. mesta.

Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť
na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník (je potrebné doložiť rozhodnutie súdu).

Občan môže poveriť na prihlásenie inú osobu na základe notárom overeného splnomocnenia. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz, overené splnomocnenie a doklady uvedené v bode 1 – 4.

V prípade, ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt do cudzej nehnuteľnosti, potrebujete okrem vyššie uvedených dokladov aj súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov (napr. obaja manželia) dotknutej nehnuteľnosti, ktorí svoj súhlas vyjadrujú na tlačive „Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt“ priamo na ohlasovni. Je možné daný súhlas priniesť už osvedčený notárom. Súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa a prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Prihlásením sa na nový trvalý pobyt v meste Nitra sa automaticky ruší Váš predchádzajúci trvalý pobyt.

V prípade záujmu o elektronické prihlásenie sa na pobyt využite Ústredný portál verejnej správy. Viac informácií nájdete na linku Trvalý pobyt/ Sťahovanie (slovensko.sk)

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 6. 2022