Nitriansky mládežnícky parlament

Nitriansky mládežnícky parlament („NMP“) znova funkčný.
Mestské zastupiteľstvo podporilo aktivizujúcu sa mládež a dňa 21.9.2023 schválilo Štatút NMP, dňa 25.10.2023 sa konalo schválenie členov, voľba predsedu a prvé zasadnutie.
Táto iniciatíva je prínosná nakoľko mesto pomocou Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu zvyšuje svoju informovanosť v téme mládež a môže lepšie napĺňať potreby mladých a zároveň, členovia môžu participovať na rozvoji mesta a môžu zvyšovať svoje kvality.

Cieľom NMP je zabezpečovanie užšieho kontaktu mládeže s orgánmi mesta a napomáha presadzovaniu ich záujmov, potrieb a požiadaviek, ďalej zvyšovanie povedomia mládeže v rôznych témach (neformálne vzdelávanie, participácia a aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo, ekológia, šport, kultúra…), podpora osobného rozvoja mládeže.

Činnosť NMP zahŕňa najmä zastupovanie záujmov mládeže, organizovanie vlastných podujatí, participovanie mládeže na spoločenských, kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných mestom Nitra alebo inými organizáciami na území alebo v okolí mesta Nitra, aktívnu spoluprácu s ďalšími školskými alebo mládežníckymi parlamentmi.

Fungovanie Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu
NMP môže mať max. 25 členov, aktuálne má 15 členov v zastúpení stredných škôl  : Spojenej Slančíkovej 2, Polytechnickej DSA, Párovská 1, Golianova 68, SOŠ Cintorínska, Stredná zdravotnícka škola, oboch vysokých škôl pôsobiacich v Nitre (UKF, SPU) a tiež v zastúpení člena, ktorý aktuálne študuje na UMB v Banskej Bystrici.
Na čele NMP je predseda, ďalej predsedníctvo, tajomník a úseky pre jednotlivé činnosti : organizačný, vnútorná správa, PR, rozpočtový.
Predsedom sa stal Marcel Fekete, ktorý bol zvolený na zasadnutí členmi NMP. Členovia sú menovaní na funkčné obdobie a k 30. septembru daného kalendárneho roka im končí mandát.
Každomesačne sa konajú Zasadnutia NMP, ktoré zvoláva a vedie predseda. Uznesenia, ktoré mládežnícky parlament schváli sú záväzné pre NMP a musia sa ním riadiť jeho členovia.
Fungovanie NMP je obsiahnuté v Štatúte NMP.

Aktivity Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu
Členovia sa môžu zapájať do diania v meste, mestský parlament zviditeľňuje témy, ktoré trápia mládež. Medzi takéto témy patria i nízka informovanosť o dianí v meste (riešené šírením informácií prostredníctvom členov a využívaním sociálnych sietí) alebo málo možností neformálneho vzdelávania o témach, ktoré sa v škole nevyučujú a do každodenného života sú potrebné (riešené zapájaním sa do výziev, kde sa dajú získané finančné prostriedky využiť na organizovanie workshopov).

Od obnovenia sa NMP zapája najmä do dobrovoľníckych aktivít (napr. športové podujatia mesta Nitra – Beh Zoborskou lesostepou, Kláštorný beh, či cyklistické preteky Okolo Slovenska).
Členovia sa každomesačne zúčastňujú na stretnutí MAT – Mestský akčný tím pre mládež, kde diskutujú so zástupcami mesta, mestského úradu, s organizáciami, psychológmi, či učiteľmi o aktuálnych témach. NMP spolupracuje i s inými organizáciami ako Nitrianska krajská rada mládeže, či Tanečná škola NEXUM a iné.
Do budúcna je naplánovaná tvorba workshopov na aktuálne témy, spolupráca s rôznymi organizáciami alebo zapájanie sa do výziev, písanie projektov, či zúčastnenie sa výmenných pobytov Erasmus+.

Ako sa stať členom Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu
Kontaktnou osobou v tejto otázke, aj v iných otázkach ohľadom mládeže vrámci vzťahu mesto a mládež, je koordinátorka mládežníckeho parlamentu Mgr. Ulrika Ťapušová, alebo sa informácie dajú získať i na instagramovej stránke NMP, prípadne na facebookovej stránke NMP.


Vytvorené: 28. 11. 2023
Upravené: 29. 11. 2023