Základné školy

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Mesto Nitra je zriaďovateľom 12 základných škôl rozdelených podľa mestských častí:

PaedDr. Drahoslava Bóňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
drahoslava.bonova@msunitra.sk
PaedDr. Tatiana Vaňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
tatiana.vanova@msunitra.sk

Vytvorené: 13. 6. 2022