Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4
Číslo 1/2019
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.1970