Architektonické súťažePolyfunkčný dom
WOODROW WILSON HAUS

RED a.s. vyhlásilo vyzvanú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž Polyfunkčný dom WOODROW WILSON HAUS. Predmetom súťaže je architektonické riešenie polyfunkčného domu v lokalite Wilsonovo nábrežie v meste Nitra.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 05. 2. 2024 pod číslom KA-51/2024.

Okruh účastníkov:

Vyzvaní účastníci boli vybraní spomedzi širšieho okruhu architektonických ateliérov, ktoré svojimi predchádzajúcimi prácami preukázali, že spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovanej služby, majú schopnosť vytvoriť kvalitný architektonický návrh v rámci požadovanej typológie a dodať vyhlasovateľovi požadované služby vo vysokej kvalite.

Výzva na účasť v súťaži bola v zmysle Článku 6 ods. 5 SP SKA zaslaná všetkým účastníkom súčasne písomne. Všetci vyzvaní účastníci písomne potvrdili svoju účasť v súťaži.

Termíny:

 • Termín vyhlásenia súťaže: 6. február 2024
 • Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 2. máj 2024
 • Termín vyhodnotenie súťaže: 9. máj 2024
 • Slávnostné zverejnenie výsledkov: 15. máj 2024

Porota:

RIADNI ČLENOVIA POROTY:

nezávislí:

 • Ing. arch. Eduard Jančík autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Viktor Šabík autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Balázs Fuzék autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Boris Hrbáň autorizovaný architekt SKA


závislí:

 • Ing. Viktor Baker developer

NÁHRADNÍCI POROTY:

závislí:

 • Ing. arch. Peter Ondrejka autorizovaný architekt SKA Podmienky súťaže návrhov

EXPERTI POROTY:

nezávislí:

 • Ing. arch. Peter Mezei Ing. architekt
 • Ing. arch. Milan Csanda autorizovaný architekt SKA
 • Ing. Tomáš Bali svetlotechnik
 • Ing. Matúš Maruniak dopravný inžinier

Ceny:

1. cena za návrh: 16 000 €
2. cena za návrh: 12 800 €
3. cena za návrh: 9 600 €
4. cena za návrh: 6 400 €
5. cena za návrh: 3 200 €

Súťažné podmienky

Vyhlasovateľ súťaže: Nitrianska organizácia cestovného ruchu n.o. (ďalej len “vyhlasovateľ”) vyhlasuje verejnú anonymnú jednoetapovú projektovú architektonicko-krajinársku súťaž návrhov s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora“.

Postup tejto súťaže návrhov, sa riadi podľa ustanovení § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.

TERMÍN vyhlásenia súťaže: 7.11.2023

ZÁMER súťaže: získať najvhodnejší návrh revitalizácie výnimočného historického areálu bývalého Kamaldulského kláštora, s potrebou doriešenia bezpečnosti, zatraktívnenia, rekreačného využitia a dostupnosti pre verejnosť.

Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre | Slovenská komora architektov (komarch.sk)
Súťažné pomôcky

Zoborský kláštor
Zoborský kláštor
Zoborský kláštor

Vytvorené: 25. 10. 2023
Upravené: 29. 4. 2024