Zápis detí do materských škôl

Zápis pre nasledujúci školský rok prebieha v priestoroch jednotlivých materských škôl (ďalej
len „MŠ“) spravidla od 1. mája do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 • Termíny, spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na webových sídlach MŠ, na budove MŠ a na inom verejne dostupnom mieste.
 • Zákonný zástupca podáva žiadosť:
  • osobne v budove konkrétnej materskej školy. Čas a spôsob preberania žiadostí si určí
   každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené
   a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú
   adresu konkrétnej materskej školy,
 • Priebežne počas školského roka sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita.

Mgr. Ľuboslava Macievičová
odborná referentka pre materské školy a mestské detské jasle
číslo dverí: 620
luboslava.macievicova@msunitra.sk

Vytvorené: 30. 9. 2022