Zápis detí do materských škôl

Zápis pre nasledujúci školský rok prebieha v priestoroch jednotlivých materských škôl (ďalej
len „MŠ“) spravidla od 1. mája do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 • Termíny, spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na webových sídlach MŠ, na budove MŠ a na inom verejne dostupnom mieste.
 • Zákonný zástupca podáva žiadosť:
  • osobne v budove konkrétnej materskej školy. Čas a spôsob preberania žiadostí si určí
   každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené
   a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú
   adresu konkrétnej materskej školy,
 • Priebežne počas školského roka sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Pri prijímaní detí do materskej školy prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Okrem týchto zákonných podmienok, podľa § 59 ods. 2 školského zákona, riaditeľ materskej školy určí ostatné podmienky prijímania po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.

Mgr. Ľuboslava Macievičová
odborná referentka pre materské školy a mestské detské jasle
číslo dverí: 620
luboslava.macievicova@msunitra.sk

Vytvorené: 30. 9. 2022
Upravené: 9. 4. 2024