Miestny poplatok za rozvoj

 • Cieľová skupina:
  • Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v:
   • a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba,
   • b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,
   • c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
   • d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý aj začatý m2 podlahovej  plochy nadzemnej časti stavby na celom území mesta Nitry v členení podľa druhu stavby  nasledovne:

stavby na bývanie 20 €
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
20 €
priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 20 €
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
20 €
ostatné stavby 20 €

Mária Hladíková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
maria.hladikova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 10. 2021