Použitie mestských symbolov

Symboly mesta Nitry (prípadne jeho mestskej časti) sú erb, vlajka, pečať, prípadne aj znelka mesta. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta. Súhlas na použitie symbolu vydáva mestský úrad, na základe rozhodnutia primátora. Podkladom pre udelenie súhlasu je žiadosť s uvedením presných podmienok použitia symbolu, prípadne aj s grafickým návrhom.

Mgr. Elena Klenková
referentka pre pamätihodnosti
číslo dverí: 214
elena.klenkova@msunitra.sk

Vytvorené: 3. 8. 2022