Zákony a predpisy podľa ktorých sa mesto riadi

Ukladať Mestu Nitra povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom. Základným právnym predpisom je Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďalšie základné zákony, podľa ktorých Mesto Nitra koná a rozhoduje:

 • Ústava SR zo dňa 1.9.1992, prijatá ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov,
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
 • Vyhl. MV SR č.31/2003 Z.z., Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. januára 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,
 • Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády SR č. 258/1996 Z.z. , ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok,
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mesta, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 10/1993 Z.z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov,
 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe,
 • Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku,
 • Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní,
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 • Zákon č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,
 • Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 365/2015 Z.z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
 • Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 461/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 87/1996 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996,ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave,
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,

Vytvorené: 3. 8. 2022