Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
tel.: 037/65 02 1110911/990 256
podatelna@msunitra.sk
info@nitra.sk

IČO: 00308307
IČ DPH: SK2021102853
DIČ: 2021102853

Číslo elektronickej schránky:
E0005584766

Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 
SK0409000000005028001139

Meno a priezvisko Oddelenie Popis Číslo
dverí
Telefón
Patrik Sura Odbor služieb úradu referent informátor 600 037/6502 111
patrik.sura@msunitra.sk
Mgr. Dana Áčová Odbor sociálnych služieb – Útulok pre jednotlivcov s deťmi sociálna pracovníčka 037/7720 807
dana.acova@nitra.sk
Yveta Adamčíková Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre platobný styk 317 037/6502 267
yveta.adamcikova@msunitra.sk
Ing. Vladimíra Ambrusová Odbor ekonomiky a rozpočtu referentka pre sumarizáciu účtovania mesta 308 037/6502 261
vladimira.ambrusova@msunitra.sk
Monika Antonuccio Kancelária prednostu referentka generalista 618 037/6502 253
monika.antonuccio@msunitra.sk
PhDr. Martina Bachnová Kancelária prednostu odborná referentka referátu riadenia projektov 408 037/6502 143
martina.bachnova@msunitra.sk
Mgr. Terézia Bačová Odbor sociálnych služieb – KC Dražovce sociálna pracovníčka Komunitného centra Dražovce 0940/617 955
terezia.bacova@nitra.sk
Katarína Bakaiová Odbor služieb úradu referentka 602 037/6502 189
katarina.bakaiova@msunitra.sk
Jana Bakošová Kancelária prednostu referentka pre odmeňovanie 618 037/6502 253
jana.bakosova@msunitra.sk
JUDr. Veronika Baková Odbor majetku referentka právnička 325 037/6502 203
veronika.bakova@msunitra.sk
Mgr. Natália Balcová Odbor sociálnych služieb – KC OD sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor 0910 873 591 natalia.balcova@nitra.sk
Vladyslava Balera Odbor školstva, mládeže a športu koordinátor práce s mládežou 037/6502 142
vladyslava.balera@msunitra.sk
Mgr. Vladimír Ballay Odbor projektového a strategického riadenia vedúci odboru projektového a strategického riadenia 511 037/6502 147
vladimir.ballay@msunitra.sk
Ing. Gabriela Ballayová Odbor stavebného poriadku referentka pre agendu bývania 508 037/6502 395
gabriela.ballayova@msunitra.sk
Ing. Milan Bartoš Odbor investičnej výstavby a rozvoja referent pre prípravu stavieb 533 037/6502 228
milan.bartos@msunitra.sk
Mgr. Katarína Bedešová Stredisko mestských služieb referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce 037/6550 346
katarina.bedesova@msunitra.sk
Zuzana Bédiová Stredisko mestských služieb referentka pre spisovú agendu 037/6550 346
zuzana.bediova@msunitra.sk
Ing. Marta Belicová Odbor ekonomiky a rozpočtu odborná referentka pre rozpočet a finančný manažment 308 037/6502 148
marta.belicova@msunitra.sk
Zuzana Beneová Odbor služieb úradu referentka 600 037/6502 221
Katarína Benko Odbor miestnych daní a poplatkov referentka pre správu daní a poplatkov 319 037/6502 266
katarina.benko@msunitra.sk


Vytvorené: 14. 10. 2021