URBACT: „Green Place. Let's do it together!“

Nitra je súčasťou medzinárodného projektu URBACT s názvom „Green Place. Let’s do it together!“. Ide o sieť desiatich európskych miest s cieľom obnovy nevyužívaných mestských území na hodnotné miesta zelene a to s obyvateľmi a pre obyvateľov.

Zámerom mesta je rozvíjať park v areáli bývalých kasární pod Zoborom

Historicky a environmentálne významná plocha v Nitre je pamiatkovo chránená. Ide o jedinú takto chránenú zelenú plochu v Nitre.

Areál mesto sprístupnilo v roku 2020, keď otvorilo novú Materskú školu Dobšinského. Ľuďom sa spolu s cestou do škôlky otvorila aj ohromná zelená plocha, ktorá mesto ochladzuje, podporuje biodiverzitu či ponúka priestor pre relax. Ďalšie zámery mesta v území, ako napríklad zriadenie Kreatívneho centra Nitra, ukazujú, že je potrebné pozrieť sa na areál celistvo.

Konkrétnymi výstupmi projektu budú okrem iného aj odborná príprava architektonickej súťaže pre Martinský vrch, a to s využitím zahraničných skúseností a verejných medzinárodných konzultácií.


Aktivity projektu:

Projekt sa začal realizovať v auguste 2023 a jeho ukončenie je naplánované na december 2025. Aktivity implementuje odbor životného prostredia.

  • júl 2023

Dotazník pre obyvateľov, ktorý mapoval vzťah obyvateľov k územiu a ich predstavy o budúcom využití.

URBACT Nitra: Dotazník
  • august 2023

Stretnutie s obyvateľmi a komentovaná prehliadka areálu s Peterom Michalíkom.

Fotoreport

  • september 2023

Workshop so zástupcami vlastníkov pozemkov a budov, rôznych dotknutých organizácií a občianskych združení, ktoré majú záujem spolupracovať v prospech ďalšieho rozvoja tohto územia.

URBACT Nitra: Participatívny workshop so Spolka na mestskom úrade
Participatívny workshop viedla Spolka – kolektív odborníčok z oblasti architektúry a sociológie
  • október 2023

Nitru navštívila Marcelline Bonneau, expertka siete URBACTVytvorené: 18. 10. 2023