URBACT: „Green Place. Let's do it together!“

Bývalé kasárne pod Zoborom, Martinksý vrch

O projekte

Operačný program URBACT IV je unikátny výmenný a vzdelávací program Európskej územnej spolupráce určený mestským samosprávam. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, finančného mechanizmu predvstupovej pomoci IPA a národných príspevkov 27 členských štátov EÚ. Program URBACT pomáha mestám hľadať pragmatické riešenia, ktoré sú nové a udržateľné a integrujú ekonomické, sociálne a environmentálne mestské témy.

Projekt s názvom: GreenPlace. Urobme to spoločne! umožňuje mestám spolupracovať a rozvíjať koherentné riešenia spoločných mestských výziev vytváraním sietí, vzájomným učením sa prostredníctvom skúseností, získavaním príkladov dobrej praxe a osvedčených postupov na zlepšenie mestských politík.

Desať európskych partnerov zapojených v tomto projekte bude využívať nástroje účasti verejnosti na rozvoji takých opatrení, ktorých cieľom bude obnova a sprístupnenie nevyužívaných mestských oblastí svojim občanom.

Vzhľadom na regionálne špecifiká a podmienky jednotlivých krajín je prioritou tohto partnerstva zeleň – kľúčový faktor obmedzujúci zmenu klímy v mestských oblastiach.

Každý z partnerov vybral jednu oblasť (prípadovú štúdiu) pre svoje mesto, ktorá bude pokrytá aktivitami projektu. Mesto Nitra ako modelové územia zvolilo areál bývalých kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu obnova zabudnutých mestských priestorov a ich priateľskosť k obyvateľom a životnému prostrediu optimalizáciou využívania existujúcich zdrojov v kontexte ekologickej krízy a zložitej finančnej a geopolitickej situácie.

Očakávané výsledky:

Vytvoriť sieť medzi partnermi z rôznych regiónov Európskej únie s cieľom výmeny poznatkov a skúseností o spoločných sociálnych, politických a environmentálnych výzvach. Vypracovanie integrovaného akčného plánu každým z partnerov projektu spolu s miestnou skupinou URBACT. Realizácia jej predpokladov by mala prispieť k udržateľnému rozvoju miest zapojených do projektu.

Aktivity v projekte:

 • výmena poznatkov a skúseností s európskymi partnermi, ktorí čelia podobným sociálnym a environmentálnym problémom vo svojich mestách;
 • spolupráca na nadnárodnej a miestnej úrovni s partnermi projektu, odborníkmi v oblasti tvorby zelene, modrozelenej infraštruktúry a transformácie mestského prostredia a s miestnymi komunitami s cieľom vyvinúť optimálne riešenia v súlade s očakávaniami obyvateľov;
 • vytvorenie miestnej skupiny URBACT zloženej zo zástupcov vlastníkov a relevantných inštitúcii v riešenom území, mimovládnych organizácií, kultúrnych inštitúcií, akademickej obce a profesijných združení;
 • využívanie nástrojov participácie na zvýšenie účasti obyvateľov na formovaní mestských politík;
 • vytvorenie integrovaného akčného plánu každým projektovým partnerom;
 • informačné a propagačné činnosti projektu;
 • manuál obsahujúci analýzy problémov a výziev, ktorým čelia jednotliví projektoví partneri spolu s možnými riešeniami,
 • odborná príprava architektonickej súťaže pre Martinský vrch s využitím zahraničných skúseností, verejných medzinárodných konzultácií

Aktivity projektu:

Projekt sa začal realizovať v auguste 2023 a jeho ukončenie je naplánované na december 2025. Aktivity implementuje odbor životného prostredia.

 • júl 2023

Dotazník pre obyvateľov, ktorý mapoval vzťah obyvateľov k územiu a ich predstavy o budúcom využití.

URBACT Nitra: Dotazník
 • august 2023

Stretnutie s obyvateľmi a komentovaná prehliadka areálu s Petrom Michalíkom.

Fotoreport

 • september 2023

Workshop so zástupcami vlastníkov pozemkov a budov, rôznych dotknutých organizácií a občianskych združení, ktoré majú záujem spolupracovať v prospech ďalšieho rozvoja tohto územia.

URBACT Nitra: Participatívny workshop so Spolka na mestskom úrade
Participatívny workshop viedla Spolka – kolektív odborníčok z oblasti architektúry a sociológie
 • október 2023

Nitru navštívila Marcelline Bonneau, expertka siete URBACT.

 • december 2023

BROŽÚRA so závermi z kontaktu s verejnosťou v Nitre v roku 2023

Jej cieľom je podať správu o skúsenostiach, potrebách a predstavách zapojených ľudí o revitalizácii areálu bývalých kasární pod Zoborom.

Informácie v tejto brožúre čerpajú zo Správy zo zapojenia verejnosti do tvorby vízie pre revitalizáciu areálu bývalých kasární pod Zoborom v Nitre (Spolka, 2023). Táto 53 stranová správa obsahuje prvý pohľad na územie; prehľad existujúcich stratégií a projektov; zoznam zapojených aktérov; analýzu dotazníkového prieskumu, hĺbkových rozhovorov a odborného workshopu; a celkové zhodnotenie – odporúčania ďalších krokov na základe výskumu.

 • marec 2024

Projektové stretnutie partnerov v mestách Onda a Cehegín (Španielsko).Partneri projektu:

 • Wroclav (Poľsko) – líder,
 • Vila Nova de Pioares (Portugalsko)
 • Quatro d’Altino (Taliansko),
 • Nitra (Slovensko),
 • Onda (Španielsko),
 • Löbau (Nemecko),
 • Limerick (Írsko),
 • Cehegín (Španielsko)
 • Bukurešť (Rumunsko),
 • Boulogne-sur-mer (Francúzsko).


Projektový manažér:

Odbor životného prostredia, Mesto Nitra

Finančné zdroje, výška spolufinancovania:

 • Celková hodnota projektu: 846 062,00 EUR
 • Celková hodnota spolufinancovania: 595 652,50 EUR
 • Hodnota projektu pre Mesto Nitra: 70 000 EUR
 • Spoluúčasť Mesta Nitra:14 000 EUR.


Dátum ukončenia:

Dátum začatia projektu: 1.06.2023
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2025
Podrobné informácie o projekte nájdete na: https://urbact.eu/networks/greenplace
Kontakt: urbact@msunitra.sk


Vytvorené: 18. 10. 2023