Sobášna matrika

Do knihy manželstiev vedenej matričným úradom sa zapisujú civilné aj cirkevné sobáše uzavreté v matričnom obvode Nitra.

Žiadosť o uzavretie manželstva/ tlačivo MV SR je k dispozícii na matričnom úrade/ snúbenci vypíšu a podpíšu pred matrikárkou najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva. Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade, kde bude manželstvo uzavreté.

Čo je potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • ak z technických dôvodov nie je možné získať verejnú listinu preukazujúcu zánik predošlého manželstva, matričný úrad je oprávnený požiadať dotknutú osobu o jej predloženie v listinnej podobe-právoplatný rozsudok o rozvode / v prípade rozvedeného snúbenca /
 • štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu
 • v prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

 • Správny poplatokbez poplatku /prvé vydanie. Ak je uzavretie manželstva v úradne určenej miestnosti a v určenej dobe nevyberá sa žiadny poplatok.

Cudzinec pred uzavretím manželstva je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • platný preukaz totožnosti
 • doklad o osobnom stave / nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania /
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • právoplatný rozsudok o rozvode / u rozvedeného snúbenca /
 • úmrtný list manžela/ky / u vdovca/vdovy /


Ak  medzinárodná zmluva vyžaduje vyššie overenia dokladov, musia mať všetky doklady príslušné overenia / Apostille, superlegalizáciu /. Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území SR. / okrem českých dokladov /. Ak snúbenec – cudzinec neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri uzavretí manželstva tlmočník. 

Platí to isté , ako pri uzavretí manželstva medzi občanom SR a cudzincom. Matričný úrad vydá po uzavretí manželstva sobášny list.

 • Správny poplatok: bez poplatku / prvé vydanie SL bez poplatku /

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa sídla kostola alebo náboženskej spoločnosti, kde bude sobáš uzavretý.

Platia tie isté doklady ako pri uzavretí manželstva civilnou formou.

Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev a vydá sobášny list.

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
20€
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami
35€
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70€
Uzavretie manželstva medzi cudzincami200€
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
200€
Správne poplatky za sobáše podľa  zákona 145/1995 Z.z. o poplatkoch – položka 18

 • Správne poplatky sa vyberajú na matričnom úrade v hotovosti.

Ten z manželov, ktorý prijal pri sobáši priezvisko druhého manžela, môže po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode do 90 dní oznámiť matričnému úradu, kde je manželstvo zapísané, že prijíma svoje predošlé priezvisko .

Matričný úrad vydá potvrdenie o prijatí predošlého priezviska.

 • Správny poplatok: 5,-€ za potvrdenie

Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 3. 2022
Upravené: 17. 1. 2024