Verejné priestranstvá

Žiadosť vyplní záujemca, ktorý zaberie verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta Nitry.

Použitie verejného priestranstva je spoplatnené v súlade s VZN č. 10/2014 o miestnych daniach 
Daň za užívanie verejného priestranstva

Verejné priestranstvo (námestia, cesty, chodníky, verejná zeleň) je možné bezplatne použiť na organizovanie kultúrnych, športových, cirkevných podujatí, podujatí na ochranu zdravia a životného prostredia a iných verejno-prospešných podujatí bez vyberania vstupného.

Predajcovia, ktorí majú záujem predávať na príležitostných trhoch-jarmokoch usporiadaných mestom Nitra sa môžu prihlásiť na tejto stránke: mestsketrhy.nitra.sk.

Vybavuje: Monika Hižová

 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku na miestnych cestách:
  • 80 eur do 50m2
  • 120 eur nad 50m2
 • Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Vybavuje: Matúš Maruniak

Rozkopanie verejnej zelene je považované za užívanie verejného priestranstva a spoplatňuje sa v zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach

Vybavuje: Zuzana Bédiová

 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku na miestnych cestách
  • 30,- € pri zábere do 15 m2 a uzávierky MC
  • 60,- € pri zábere 15 – 30 m2 a uzávierky MC
  • 120,- € pri zábere 30 – 50 m2 a uzávierky MC
  • 240,- € pri zábere nad 50 m2 a uzávierky MC
  • 80,- € pri zásahu do MC bez jej uzávierky (napr. podtlak)

Rozkopanie verejného priestranstva je jeho osobitým užívaním a spoplatňuje sa v zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach 
Daň za užívanie verejného priestranstva.

Ak bude nutná čiastočná, alebo úplná uzávierka MC, je potrebné o ňu požiadať na príslušnom tlačive.

Vybavuje: Ján Kováčik

Žiadosť sa podáva iba v prípade ak sú inžinierske siete umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra

Ing. Matúš Maruniak
vedúci odboru dopravy
číslo dverí: 405
matus.maruniak@msunitra.sk
Zuzana Bédiová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí:
zuzana.bediova@msunitra.sk
Ján Kováčik
referent pre rozkopávky a správca miestnych komunikácií
číslo dverí:
jan.kovacik@msunitra.sk

Vytvorené: 6. 10. 2022
Upravené: 22. 5. 2024