Daň za nevýherné hracie prístroje

 • Cieľová skupina:
  • Prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru  a sú predávkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 • Nevýherné prístroje sú:
  • elektronické prístroje na počítačové hry
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

 • Sadzba dane za nevýherný hrací prístroj:
  • 50 € za jeden za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Katarína Haláková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
katarina.halakova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 10. 2021
Upravené: 11. 8. 2023