Odpadové hospodárstvo

 • Mesto Nitra zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta z činnosti fyzických a právnických osôb :
  • pravidelným zberom komunálneho odpadu pomocou zberných nádob
  • triedeným zberom – pomocou zberných nádob
  • zriadením zberných dvorov
  • vyhlásenými aktivitami autorizovanými organizáciami

Podrobné informácie a oznamy nájdete na stránkach Nitrianskych komunálnych služieb.

Popis nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nitra

 • Pre rodinné domy sú určené 120 litrové nádoby, a to s nasledovným intervalom vývozu:
  • pre rodinné domy s 1 – 2 obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní (120 l nádoba – 1 ks),
  • pre rodinné domy s 3 – 4 obyvateľmi je interval vývozu stanovený jedenkrát za 7 dní (120 l nádoba – 1 ks),
  • pre rodinné domy s 5 – 6 obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 7 dní (120 l nádoba – 1 ks) + ďalšia 120 l nádoba s intervalom vývozu jedenkrát za 14 dní,
  • pre rodinné domy s 7 – 8 obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 7 dní (120 l nádoba – 2 ks),

Žiadosť na dodanie / výmenu nádoby / zmenu cyklu vývozu / zmenu osoby (mena) užívateľa nádoby na zber komunálneho odpadu slúži pre obyvateľov RD, ktorí majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt / prechodný pobyt alebo majú právo na užívanie nehnuteľnosti.

Pri bytových domoch sa druh nádob stanoví tak, aby bol zachovaný objem pre uloženie KO v nádobe na jedného poplatníka bytovej jednotky 28 litrov na poplatníka/týždeň. Interval vývozu sa v prípade KBV stanovuje na najmenej  1 krát za 14 dní.
Zmesový komunálny odpad sa môže odovzdávať aj v čiernych vreciach s logom NKS – vrecia môžete zakúpiť v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, Nábrežie mládeže 87.

PAPIER

Na sídliskách sa zbiera do modrých kontajnerov s objemom 1 100 l a polopodzemných kontajnerov s objemom od 3 000 l do 5 000 l, v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) sa odpady z papiera triedia do vriec, ktoré obyvatelia dostávajú v priebehu celého roka podľa potreby v rámci pravidelného odvozu odpadu. Interval odvozu odpadov z papiera je minimálne jedenkrát za mesiac.

PLAST

Na sídliskách sú na zber odpadov z plastu rozmiestnené žlté kontajnery s objemom 1 100 l a polopodzemné kontajnery s objemom od 3 000 l do 5 000 l. Pre obyvateľov IBV sú pre zber tohto odpadu zabezpečené vrecia. Interval odvozu odpadov z plastu je minimálne jedenkrát za mesiac.
Do kontajnerov na plast sa môžu vkladať aj stlačené kovové obaly z nápojov, potravín a krmiva pre zvieratá, nápojové kartóny (tetrapaky) a prázdne obaly zo sprejov.

SKLO

Odpady zo skla sa na sídliskách zbierajú do zelených kontajnerov s objemom od 1100 l a polopodzemných kontajnerov s objemom do 3 000 l. Interval odvozu odpadov zo skla je minimálne jedenkrát za mesiac. Ostatné triedené zložky komunálneho odpadu (elektro-odpad, kovy, batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky…) môžu obyvatelia mesta Nitra bezplatne odovzdať na ktoromkoľvek z piatich zberných dvorov na území mesta.

Harmonogram vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu v IBV (rodinné domy) platný od 1.4.2024 do 1.4.2025

 • PODMIENKY PRIJATIA ODPADU:
  • 1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor, musí byť obyvateľom mesta Nitry a musí mať uhradený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (tzv. „smetné“).
  • 2. Obyvateľ môže jednorazovo na zberný dvor odovzdať odpad v množstve jedného prívesného vozíka za osobný automobil.
  • 3. Obyvateľ môže doviezť na zberný dvor odpad maximálne  4x za rok okrem drobného stavebného odpadu.
  • 4. Drobný stavebný odpad prijíma len zberný dvor NKS, Nábrežie mládeže 87 – za úhradu 0,07 € s DPH / 1 kg (70,00 €/t). Viac informácií nájdete TU.
  • 5. Rozmery odpadu zo zelene nesmú mať väčší priemer ako 8 cm a dĺžku 150 cm

Bližšie informácie o prevádzke zberných dvorov nájdete na: Zberné dvory v Nitre – Nitrianske komunálne služby

Opotrebované pneumatiky môžu občania zadarmo odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise, servise, resp. u predajcu pneumatík a tento je povinný ich od občana prevziať bezplatne aj v prípade, že neboli zakúpené v jeho prevádzke. Pneumatiky sa nesmú ukladať na iných miestach, ako je uvedené vyššie.

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za úhradu (0,07 eur/kg) odovzdať na zbernom dvore v areáli spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87.

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Je to hlavne nábytok, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry.

Pre tento účel mesto organizuje jarné a jesenné upratovanie, v rámci ktorého sú v jednotlivých mestských častiach rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Počas celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberné dvory za stanovených podmienok.

Kompostáreň a možnosť separácie triedeného i komunálneho odpadu v Krškanoch doplnila sieť zberových dvorov Nitre.
Občania Nitry môžu odovzdať biologicky rozložiteľný odpad  v kompostárni v tejto mestskej časti – a samozrejme – bezplatne.
Biologicky rozložiteľný odpad ale nesmie obsahovať iný druh odpadu, dovozený a uložený musí byť osobou, ktorá chce kompost odovzdať.  

 • prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady;
 • biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu; 
 • biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne;
 • dovezené haluze nesmú byť dlhšie ako 2 metre, ak sú dlhšie, treba ich vopred skrátiť; 
 • do kompostárne môžu občania odovzdať:  haluzovinu, piliny, kríky, lístie, trávu, seno, odpad zo záhrad (uschnuté kvety, trávu, konáre a pod.)

Biologicky rozložiteľný odpad sa v rodinných domoch zbiera do 120 l nádob určených na tento druh odpadu s frekvenciu vývozu 1 x 14 dní. Odpad zo zelene sa tiež celoročne odoberá na zberných dvoroch a v Mestskej kompostárni, Medzi vodami 13/C.

Od novembra do marca – od pondelka do piatku od 7.00 do 15.00 h, v sobotu od 7.00 h do 12.00 h.
kontakt: 0902 999 202, 0902 999 203. 

Tento typ odpadu dávajte do hnedej zbernej nádoby s označením BRKO. Na sídliskách ich nájdete na kontajnerových stojiskách pre komunálny odpad. Vyvážajú sa 1-2 x za týždeň v závislosti od ich naplnenosti a klimatických podmienok.

 • ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ?
  • tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera, šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky z kvetov a rastlín
 • ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ?
  • plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály, použité jedlé oleje a tuky, zmesový komunálny odpad, zelený odpad- tráva, lístie, konáre exkrementy od domácich miláčikov uhynuté zvieratá

Na sídliskách sú rozmiestnené veľkokapacitné mestské kompostéry určené pre obyvateľov bytových domov. Špeciálne dvojkomorové komunitné kompostéry boli vyvinuté a sú teda aj určené práve pre podmienky zhodnocovania bioodpadu na sídliskách.
Špeciálne sú preto, lebo ich vnútorná konštrukcia je vyhotovená z pevného materiálu s dlhou životnosťou, sú dostatočne zabezpečené proti vniknutiu nežiadúcich živočíchov, najmä hlodavcov a pre dosiahnutie správneho procesu kompostovania je zaistená dostatočná a nevyhnutná cirkulácia vzduchu vďaka vetracím otvorom v rámci celej vnútornej konštrukcii. O kompostéry sa starajú zamestnanci Mesta Nitra – tzv. kompost-majstri.

Bio-odpad vkladajte cez otvor

Nevkladajte bio-odpad do malého čierneho plastového kompostéra! Ten slúži ako zásobník na štiepku, ktorú podľa potreby pridávajú do veľkokapacitného kompostéra kompost-majstri.

Čo patrí a čo nepatrí do mestských kompostérov:

Elektroodpad môže občan bezplatne odovzdať na hociktorom zbernom dvore alebo si môžete objednať odvoz vašich starých elektrospotrebičov prostredníctvom firmy ENVIDOM, ktorá niekoľkokrát do roka zabezpečuje túto bezplatnú službu pre občanov mesta.

Spoločnosť ENVIDOM obnovuje mobilný zber elektro-odpadu (veľké spotrebiče ako chladničky, ohrievače, ventilátory, umývačky riadu, práčky, sušičky, mikrovlnky, vysávače a pod.).

Občania, ktorí majú záujem využiť túto službu si ju môžu objednať vyplnením elektronického formulára.
Aktuálne termíny zberu uverejňuje Mesto Nitra na svojom webovom sídle a sociálnych sieťach.

Kuchynské oleje a tuky je možné bezplatne odovzdať na hociktorom zbernom dvore alebo v uzavretých plastových fľašiach môžete vkladať do sivých 120 l zberných nádob, ktoré sa nachádzajú na sídliskových stojiskách komunálnych nádob.

Staré obnosené šatstvo a topánky môžete odovzdať na ľubovoľnom zbernom dvore na území mesta alebo tento odpad môžete vkladať do zberných kontajnerov na šatstvo.

V roku 2023 bola úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 43,5 %. Poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku pre rok 2024 je 18 € za tonu.

 • Sumárne informácie o nakladaní s komunálnym odpadom nájdete aj v letáku NKS platný od 1.4.2024

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky na Mestskú Políciu – tel. č. 159, alebo písomne na Mestskom úrade v Nitre. Prosíme o presné uvedenie lokality, typu odpadu. Tieto informácie pomôžu k rýchlejšiemu riešeniu nelegálnej skládky. Podanie oznámenia je možné aj v Klientskom centre na MsÚ.
Kontakt: 037/65 04 322

Žiadosť o odstránenie čiernej skládky nachádzajúcej sa v katastri mesta Nitra si občan prostredníctvom žiadosti oznamuje existenciu nelegálnej (divokej) skládky. K žiadosti je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu a mapku s lokalizáciou miesta, kde sa divoká skládka nachádza.

Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
referentka pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 411
katarina.drgonova@msunitra.sk
Mgr. Ulrika Ťapušová
referentka pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 414
ulrika.tapusova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022