Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 5 ods. 2 písm. ii) zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení neskorších dodatkov vydáva tento cenník mesta Nitra.


Vytvorené: 10. 1. 2023
Upravené: 29. 6. 2023