Mestské poľnohospodárstvo

Samostatne hospodáriaci roľníci predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

 • Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:
  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom,
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
 • Zákonná lehota:
  • na vybavenie: 30 dní
 • Poplatky:
Typ poplatkuZákladná sadzbaPlne elektronicky
Žiadosť o registráciu SHR 6,50 € *3,00 € **
Potvrdenie o platnosti trvania osvedčenia SHRnevyžadujú sa
Žiadosť o zmenu údajov
(Len za zmenu adresy alebo priezviska)
 1,50 € *0,50 € **
Žiadosť o zrušení registrácie SHRnevyžadujú sa

* Podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. Zákon NRSR o správnych poplatkoch Časť V.; Položka 142
** Výška správneho poplatku pri plne elektronickom vybavení (tzn. vrátane všetkých príloh v plne elektronickej podobe) je odvodená zo základného poplatku za podmienok uvedených v zákone č.145/1995 Z.z. §6 Sadzba poplatku a §6a Zaokrúhľovanie poplatku

 • Potvrdenie o pôde (potrebujete v prípade, že idete predávať na trhové miesta mimo mesta Nitra, v danom meste budú od Vás požadovať potvrdenie, že vlastníte pôdu v meste Nitra)


Elektronické podanie
Fyzická osoba – Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) (FO)
Fyzická osoba – Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR (FO)
Fyzická osoba – Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia SHR (FO)
Fyzická osoba – Žiadosť o zmenu údajov SHR (FO)

Ing. Jana Königová
referent pre mestské poľnohospodárstvo
číslo dverí: 417
jana.konigova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022