Kooperačná rada UMR je zriadená na území UMR na základe iniciatívy jadrového mesta UMR prostredníctvom uzavretia Memoranda o spolupráci členov Kooperačnej rady UMR.

 • Kooperačná rada UMR najmä:
  • pripravuje, schvaľuje, riadi implementáciu, monitoruje a hodnotní IÚS UMR,
  • predkladá Rade partnerstva špecifické ciele a priority pre IÚS VÚC reflektujúce špecifiká UMR,
  • koordinuje a iniciuje tvorbu, zostavuje a aktualizuje zoznam aktivít pre IÚI a integrované projektové balíčky IÚS UMR,
  • schvaľuje žiadateľa, ktorý je poverený vypracovaním projektového zámeru UMR,
  • posudzuje projektové zámery z hľadiska ich súladu a miery ich príspevku k naplneniu schválených priorít a cieľov IÚS UMR,
  • schvaľuje projektové zámery územnej samosprávy pre aktivity v implementačnej kompetencii územnej samosprávy UMR,
  • schvaľuje kombinované projektové zámery pre aktivity územnej samosprávy a štátnej správy v rámci UMR na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy (alebo príslušných orgánov štátnej správy) o pripustení financovania štátnej aktivity/aktivít zo zdrojov Programu Slovensko alebo z iných programov,
  • schvaľuje žiadateľa, ktorý je poverený vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko pre aktivity územnej samosprávy UMR
  • schvaľuje správy o implementácii IÚS UMR predkladané riadiacemu orgánu,
  • poskytuje súčinnosť riadiacemu orgánu a MIRRI SR pri monitorovaní a hodnotení implementácie IÚS UMR,

Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR
Termín na predkladanie PZ do KR UMR Nitra – 15.5.2024

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK
Kód výzvy: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR
Termín na predkladanie PZ do KR UMR Nitra – 13.6.2024

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií
Kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR
Termín na predkladanie PZ do KR UMR Nitra – 28.6.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
Kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Termín na predkladanie PZ do KR UMR Nitra – 28.6.2024


Vytvorené: 8. 9. 2022
Upravené: 7. 5. 2024