Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu

Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe hlásenie o narodení, ktoré je  povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie a v prípade pôrodu v domácom prostredí je povinný to urobiť jeden z rodičov najneskôr do troch pracovných dní od pôrodu.

 • Oznam – Mesto Nitra, matričný úrad oznamuje , že rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene  a priezvisku v znení neskorších predpisov.
  Matričnému úradu bude  žiadosť o zaslanie rodného listu poštou oznámená prostredníctvom elektronického hlásenia o narodení, ktoré zašle zdravotnícke zariadenie, kde sa dieťa narodilo.

Rodičia dieťaťa môžu požiadať v pôrodnici o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu matky za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku v pôrodnici (týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo pred narodením dieťaťa).

 • Rodný list prevezme osobne na matričnom úrade:
  • ak sa dieťa narodilo z manželstva, rodný list musí prevziať otec dieťaťa, ktorý predloží k nahliadnutiu platný občiansky preukaz 
  • ak sa dieťa/ ku ktorému nebolo určené otcovstvo pred narodením/ narodilo slobodnej matke, rozvedenej – najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode alebo vdove / rodný list prevezme matka dieťaťa, ktorá predloží k nahliadnutiu platný občiansky preukaz
  • ak sa narodilo dieťa, ku ktorému bolo určené otcovstvo pred narodením, rodný list prevezme otec dieťaťa, ktorý predloží platný občiansky preukaz

 • Správny poplatokbez poplatku  / prvé vydanie RL je bez poplatku /
 • V prípade slobodnej matky,  rozvedenej / najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode / alebo vdovy, je možné na matričnom úrade vykonať určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením, v čase ak je už dieťa počaté alebo aj po narodení dieťaťa.
 • Nevyhnutnosťou je prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia platné občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode a vdova úmrtný list manžela.  V prípade, že jeden z rodičov alebo obaja sú cudzí štátni občania, ktorí neovládajú slovenský jazyk, je potrebná aj prítomnosť tlmočníka.

 • Správny poplatokbez poplatku

Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 3. 2022