Mestská školská rada

Je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Obecná školská rada v Nitre používa názov Mestská školská rada v Nitre. Je zriadená pre základné školy, základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta Nitry, vrátane súkromných a cirkevných základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území mesta Nitry.

Obecná školská rada:

 • plní funkciu verejnej kontroly,
 • posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.

Funkčné obdobie obecnej školskej rady sú štyri roky.

Obecná školská rada má 11 členov:

 • 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov všetkých základných, materských a umeleckých škôl a  školských zariadení zriadených na území obce,
 • 2 zvolení zástupcovia z rodičov žiakov členov rád škôl a školských zariadení všetkých základných, materských a umeleckých škôl a  školských zariadení zriadených na území obce,
 • 3 zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých základných, materských a umeleckých škôl a  školských zariadení zriadených na území obce,
 • 2 delegovaní zástupcovia obce;

Obecná školská rada sa v zmysle uvedeného zákona vyjadruje:

 • k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
 • ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území  obce,
 • k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
 • k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 • k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
 • k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie

 •  informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
 • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených okresným úradom, odborom školstva,
 • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
 • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
 • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním  a talentom.

Členovia Mestskej školskej rady  v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027

Voľby do Mestskej školskej rady v Nitre sa uskutočnili 01.03.2023. Za členov Mestskej školskej rady v Nitre boli zvolení nasledovní kandidáti:

(mená kandidátov sú uvedené v abecednom poradí)

4 zvolení zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení:

Mgr. Anna Fintová, PhD., riaditeľka ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, Nitra
Mgr. Katarína Galová, riaditeľka MŠ Nedbalova 17, Nitra
PhDr. Jana Matušková, riaditeľka MŠ Piaristická 12, Nitra
Mgr. Miriam Mošaťová, riaditeľka MŠ Benkova 17, Nitra

3 zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení:

Lucia Ďurejeová, predsedníčka RŠ priMŠ Za Humnami 28, Nitra
PaedDr. Alena Jančoková, Žáčiková, predsedníčka RŠ pri SŠ sv. J. Kalazanského
PaedDr. Miroslava Košťálová, predsedníčka RŠ pri ZŠ Topoľová 8, Nitra

2 zvolení zástupcovia z rodičov žiakov škôl a školských zariadení:

Mgr. Petra Horváthová, členka RŠ pri  ZŠ Tulipánová 1, Nitra
PhDr. Naďa Šimová, členka RŠ pri ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra

2 zástupcovia mesta boli do Mestskej školskej rady v Nitre delegovaní na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 02.02.2023 uznesením číslo 42/2023-MZ:

Ing. Miloslav Hatala
RNDr. Marta Rácová

Dňa 13.03.2023 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady v Nitre, na ktorom bola za predsedníčku Mestskej školskej rady v Nitre zvolená Mgr. Miriam Mošaťová. Za podpredsedníčku Mestskej školskej rady v Nitre bola zvolená Mgr. Katarína Galová.


Vytvorené: 21. 3. 2023