Ochrana ovzdušia

Mesto Nitra pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných činností  podľa zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • vydáva povolenia malého zdroja podľa § 27 ods.1
  • vydáva súhlasy pre malé zdroje podľa §26 ods. 1 písm. a) až c) a i)

Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na

  • veľké zdroje, ktorými sú osobitne závažné technologické celky
  • stredné zdroje, ktorými sú závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja
  • malé zdroje,  ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou  
  • osobitné činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje

Malé spaľovacie zariadenie, je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonov do 0,3 MW.

Občan alebo podnikateľ si požiada o súhlas na povolenie stavby stacionárneho zdroja alebo trvalé užívanie stacionárneho zdroja v zmysle zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia podľa §26 ods.1 písm. a) až c). Mestský úrad vydá súhlas k povoleniu stavby zdroja na základe priložených dokumentov požadovaných v žiadosti- Žiadosť o vydanie SÚHLASU  stavby stacionárneho zdroja . Táto žiadosť je potrebná pre všetky malé zdroje znečistenia ovzdušia t.j. s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ktoré podliehajú stavebnému konaniu (napr. novostavba RD). Ku kolaudácii je potrebný súhlas na trvalé užívanie malého zdroja – Žiadosť o vydanie SÚHLASU  na trvalé užívanie stacionárneho zdroja.

Občan alebo podnikateľ si požiada o vydanie povolenia stacionárneho zdroja v zmysle zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia podľa § 27 ods.1 . Mestský úrad vydá povolenie  stacionárneho zdroja na základe priložených dokumentov požadovaných v žiadosti- Žiadosť o vydanie POVOLENIA stacionárneho zdroja.

Povolenie je potrebné pre všetky zdroje s menovitým tepelným príkonom v rozsahu 0,1 až 0,3 MW napr. kvetinárstvo, kaderníctvo, autoservis atď.Pozn. podľa § 27 ods.2 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia POVOLENIE ZDROJA SA NEVYDÁVA pre MALÝ ZDROJ, ktorý je spaľovacím zariadením s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený  na vykurovanie domácností napr. kotle na zemný plyn, krby, kachle, sporáky atď.

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja (podnikateľ FO,PO) je povinný oznámiť každoročne do 15.februára úplne a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie za predchádzajúci kalendárny rok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované na území mesta Nitry. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť údaje na tlačive – Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.  Údaje oznamuje buď listinnou formou s podpisom oprávnenej osoby alebo zaslaním tlačiva v elektronickej forme do elektronickej schránky mesta v zmysle osobitného zákona.

Zákonná lehota

  • Na vybavenie: poplatok sa určuje rozhodnutím, ktoré sa vydáva do 31. mája príslušného roka v zmysle §8 ods.5 zákona 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia
  • Poplatky : nevyžadujú sa

Ing. Katarína Pappová
referentka pre ovzdušie a vodné hospodárstvo
číslo dverí: 424
katarina.pappova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022
Upravené: 5. 6. 2024