Ochrana ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja (podnikateľ FO,PO) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení na žiadosti Oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

  • Zákonná lehota
    • na vybavenie: 30 dní
    • nadobudnutie právoplatnosti: 15 dní (po doručení rozhodnutia)
  • Poplatky
    • nevyžadujú sa

Občan alebo podnikateľ si požiada o súhlas na užívanie MZZO v zmysle zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší ,v prípade ,že MZZO sa bude prevádzkovať na stavbe stavebníka. Mestský úrad vydá rozhodnutie na užívanie na základe priložených dokumentov požadovaných v žiadosti – Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Občan alebo podnikateľ si požiada o súhlas na povolenie stavby MZZO v zmysle zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší , v prípade, že MZZO je plánovaný v projektovej dokumentácií stavby stavebníka. Mestský úrad vydá rozhodnutie na povolenie stavby na základe priložených dokumentov požadovaných v žiadosti – Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ing. Mária Hrmová
referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo
číslo dverí: 424
maria.hrmova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022