Postavenie a kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mesto Nitra má zriadený útvar hlavného kontrolóra, ktorý má okrem hlavného kontrolóra štyroch referentov kontrolórov. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

 • Správa o výsledku kontroly č. 11 – Kontrola úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí o prenájom 1–izbových a 3– izbových bytov obstaraných z verejných prostriedkov
 • Správa o výsledku kontroly č. 10 – Kontrola hospodárenia v Základnej škole, Beethovenova 11, Nitra
 • Správa o výsledku kontroly č. 9 – Kontrola zákonnosti postupu mesta pri príprave a realizácii investičnej akcie „Chodník popri ceste III. tr. Dlhá ul. od rodinného domu orient. č. 95 po komunikáciu sprístupňujúcu letisko“
 • Správa o výsledku kontroly č. 8 – Kontrola oprávnenosti využívania všetkých vyhradených parkovacích miest označených príslušnou dopravnou značkou, resp. dopravným zariadením na území mesta
 • Správa o výsledku  kontroly č. 7 – Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov údržby verejnej zelene na území mesta
 • Správa o výsledku kontroly č. 6 – Kontrola použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a.s.
 • Správa o výsledku kontroly č. 5 – Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta pre Súkromnú základnú umeleckú školu Heleny Madariovej
 • Správa o výsledku kontroly č. 4 – Kontrola použitia finančných prostriedkov vložených formou členského príspevku do záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, vrátane kontroly postupov verejného obstarávania
 • Správa o výsledku kontroly č. 3 – Kontrola dodržiavania finančných limitov pri zákazkách malého rozsahu v oblasti údržby majetku vo vlastníctve mesta Nitry v Službyte Nitra, s.r.o.
 • Správa o výsledku kontroly č. 2 – Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s Mestom Nitra
 • Správa o výsledku kontroly č. 1 – Kontrola efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oblasti odpadového hospodárstva

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór vykonáva:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti a kontroluje vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mesta,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra a tiež zabezpečuje vybavovanie sťažností podaných v súlade so zákonom  č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Každé podanie sa  posudzuje podľa obsahu a podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Keselyová
hlavná kontrolórka mesta Nitry
číslo dverí: 401
darina.keselyova@msunitra.sk
Ing. Michaela Koščová
referent kontrolór
číslo dverí: 403
michaela.koscova@msunitra.sk
Ing. Kristína Porubská
referent kontrolór
číslo dverí: 403
kristina.porubska@msunitra.sk
Ing. Oľga Hetényiová
referent kontrolór
číslo dverí: 403
olga.hetenyiova@msunitra.sk
Mgr. Jarmila Krčmárová
referent kontrolór
číslo dverí: 402
jarmila.krcmarova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 8. 4. 2024