Klientske centrum mestského úradu poskytuje komplexné informácie pre občanov súvisiace s činnosťou mestského úradu. Občania tu nájdu pracoviská kde môžu vybaviť záležitosti týkajúce sa rôznych úkonov. Systematickosť vybavovania mu zabezpečuje vyvolávací systém. K dispozícii je pracovník, ktorý pomôže občanovi vybrať si potrebné pracovisko. Nechýba tu ani detský kútik, kde sa môžu deti zahrať počas vybavovania záležitosti na úrade.

Objednanie sa do Klientskeho centra: Služba bude spustená s ostrou verziou stránky

Stránkové hodiny

Pondelok8:00 – 15:00
Utorok8:00 – 15:00***
Streda8:00 – 16:45*
Štvrtok8:00 – 15:00***
Piatok8:00 – 13:45**
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené
*Overovanie podpisov a listín do 16:30
**Pokladňa do 13:30
*** Matrika má v utorky a štvrtky nestránkové dni


Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
tel.: 037/65 02 111, 0911/990 256
podatelna@msunitra.sk
info@nitra.sk

IČO: 00308307
IČ DPH: SK2021102853
DIČ: 2021102853

Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 
SK0409000000005028001139

Číslo elektronickej schránky:
E0005584766

Osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti MsÚ v Nitre2,00 €
Osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou
(zväzovanie zmlúv, Dokumentov – za každý podpis)
2,50 €
Osvedčenie fotokópie listiny – 1 strana2,00 €
Osvedčenie fotokópie listiny v českom jazyku – 1 strana3,00 €

KOPÍROVANIE:

1 strana – formát A4 0,20 €
Obojstranne – formát A4 0,30 €
1 strana – formát A3 0,25 €
1 strana – nahliadnutie do spisu formát A4 0,05 €

 • PODATEĽŇA
  • prijímanie listových zásielok, rôznych tlačív a žiadostí pre odborné útvary MsÚ

 • POKLADŇA
  • platba poplatkov Mestu v hotovosti alebo platobnou kartou

 • OVEROVANIE PODPISOV
  • overovanie podpisov a listín

 • MATRIKA
  • vyhotovovanie matričných dokladov (rodné, sobášne a úmrtné listy)
  • vydávanie dokladov pre novorodencov
  • preberanie žiadostí o uzavretie manželstva
  • vyhotovovanie zápisov matričných udalostí, ktoré nastali občanom Nitry v cudzine, na zápis do osobitnej matriky
  • vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s
výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
5,00 €
vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík2,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky10,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
20,00 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi Štátnymi
občanmi Slovenskej republiky
20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti70,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
35,00 €
Uzavretie manželstva medzi ŠO SR a cudzincom70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt200,00 €

 • EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A DOMOV
  • vedenie  agendy súvisiacej so zákonom o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
  • vedenie agendy súvisiacej s číslovaním stavieb v zmysle zákona o obecnom zriadení,
  • vedenie evidencie budov a domov,
  • spracúvanie návrhov na určenie a zmeny názvov mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
  • vybavovanie agendy súvisiacej s konaním verejných zhromaždení v zmysle zákona o zhromaždovacom práve,
  • spracovanie rodných, sobášnych a úmrtných listov

Potvrdenie o pobyte5,00 €
Potvrdenie o pobyte v cudzom jazyku10,00 €
Domové číslo7,90 €

 • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  • poskytovanie základných informácií o práci odboru strategických činností, poskytovanie tlačív týkajúcich sa odboru
  • kontrola podávaných žiadostí na odbor
  • samostatne hospodáriaci roľník
  • žiadosti o výrub a orez drevín
  • výdaj rybárskych lístkov

Rybársky lístok

týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný17,00 €

Vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie 6,50 €
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise SHR
1,50 €
Vydanie súhlasu na MZZO, ak povoľovanie
podlieha stavebnému konaniu
5,00 €
Vydanie súhlasu na MZZO, ak povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu
10,00 €
Zriadenie vodnej stavby 30,00 €
Kolaudácia vodnej stavby 20,00 €

 • MIESTNE DANE A POPLATKY
  • prijímanie priznaní k jednotlivým druhom daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • prijímanie písomných podkladov zmien rozhodujúcich pre správne vyrúbenie daní a poplatkov
  • predaj registračných známok (štítkov) pre psov, ale iba pre majiteľov psov, ktorí sú platiteľmi poplatku za psa v Nitre (predajná cena jednej známky je 1,20 Eura)
  • vydávanie potvrdení o majetkových pomeroch žiadateľa na rôzne účely v zmysle platných predpisov (potvrdenie na sociálne a iné účely)
  • vydávanie potvrdení o plnení daňových povinností žiadateľom na rôzne účely v zmysle platných predpisov (potvrdenia potrebné pre účasť vo verejnej súťaži, poskytnutie dotácií a iné)
  • zrušenie daňovej a poplatkovej povinnosti
  • príjem žiadostí na vydanie parkovacej kariet
 • Úkony spojené s kontrolou a príjmom komplexných podkladov na ďalšie konanie a rozhodnutie v zmysle správneho resp. daňového konania:
  • prijímanie žiadostí o vydanie stanovísk na prevádzkovanie rôznych druhov hazardných hier na území mesta Nitry
  • prijímanie žiadostí o odpustenie daní a poplatkov

Informácie ohľadom poplatkov a prihlásenia sa k poplatku za komunálne odpady:

Odbor miestnych daní a poplatkov

Ing. Lenka Tomeková
odborná referentka referátu ostatných miestnych daní a poplatkov
číslo dverí: 318
lenka.tomekova@msunitra.sk
Ing. Mária Haščíková
referentka poplatku za komunálny odpad
číslo dverí: 319
maria.hascikova@msunitra.sk
Katarína Benko
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 319
katarina.benko@msunitra.sk
Ing. Veronika Lörinczová
referentka pre správu daní a poplatkov
číslo dverí: 318
veronika.lorinczova@msunitra.sk
 • SOCIÁLNE SLUŽBY
  • najviac ohrozené skupiny obyvateľstva
  • finančné príspevky
  • sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
  • poskytovatelia sociálnych služieb

 • UBYTOVANIE UKRAJINCOV
  • Komunitné centrum COMIN je prvotným kontaktom pre cudzincov prichádzajúcich do Nitry za prácou alebo štúdiom. V súčasnosti svoje služby rozšírilo aj pre ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tu sa dozviete všetko, čo súvisí s pobytom odídencov v Nitre.


Vytvorené: 14. 6. 2022