Rok 2023 druhý cyklus samohodnotenia
19. apríl 2024

Príprava samohodnotiacej správy úradu

Po úspešnom ukončením prípravnej fázy a vytvorení CAF tímu zo zamestnancov úradu bol v marci 2023 zahájený proces samohodnotenia úradu, ktorého výsledkom je vypracovaná už druhá samohodnotiaca správa úradu. Pred jej prípravou zamestnanci v CAF tíme absolvovali školenie k metodike modelu CAF, ako nástroju manažérstva kvality. Počas nasledujúcich mesiacov CAF tím v spolupráci s garantom modelu CAF a metodičkou modelu CAF zhodnotil fungovanie úradu za uplynulé 3 roky prostredníctvom procesu samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu CAF.  Zároveň zhodnotili zefektívnenie činnosti úradu, ktoré priniesol prvý cyklus implementácie modelu CAF prostredníctvom napĺňania prijatého akčného plánu zlepšovania. Na základe preukázaných dôkazov zhodnotil, v ktorých oblastiach sú silné stránky úradu a naopak, kde má úrad priestor na zlepšovanie. K vypracovanej samohodnotiacej správe CAF tímom sa následne prostredníctvom interného pripomienkového konania mohli vyjadriť všetci zamestnanci úradu. Výsledná samohodnotiaca správa je tak zrkadlom výkonnosti úradu podloženej preukázanými dôkazmi.

Konsenzus míting k bodovému hodnoteniu a schválenie samohodnotiacej správy úradu

K zostavenej konečnej verzii samohodnotiacej správy vykonali zamestnanci úradu v CAF tíme individuálne bodové hodnotenie na základe príslušnej metodiky k modelu CAF. Vykonaniu individuálneho bodového hodnotenia predchádzalo školenie CAF tímu k zvolenému spôsobu hodnotenia. Následne dňa 5. 10. 2023 sa v priestoroch KC Zobor CAF tím na čele s garant modelu CAF a pod vedením metodičky modelu CAF realizoval celodňový konsenzus míting k získaniu tímového bodového hodnotenia samohodnotiacej správy. Členovia CAF tímu si v rámci otvorenej a živej diskusie navzájom vymenili poznatky získané počas prípravy samohodnotiacej správy, stanovili silné stránky úradu a určili oblasti na zlepšenie a rozvoj. Prostredníctvom vzájomného porovnania individuálnych hodnotení a diskusie k ich vnímaniu sa vo výsledku CAF tím zhodol na konečnom tímovom bodovom hodnotení samohodnotiacej správy.

Následne bola samohodnotiaca správa predložená vedeniu mesta na prerokovanie a schválenie. Samohodnotiaca správa schválená primátorom mesta dňa 23.11.2023, bola následne odoslaná so žiadosťou o posúdenie externému hodnotiteľovi.

Posúdenie na mieste

Druhé externé posúdenie na mieste prebehlo dňa 6. 12. 2023 za aktívnej účasti Marek Hattasa – primátora mesta, Mgr. Miloslava Špotáka – viceprimátora mesta, ktorý je zároveň členom CAF tímu, garanta modelu CAF, ktorým je Mgr. Martin Horák – prednosta úradu, Ing. Moniky Reiskupovej -metodičky modelu CAF a členov CAF tímu v priestoroch Mestského úradu v Nitre. Externou posudzovateľkou bola doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. MBA, ktorá odborne posúdila predloženú samohodnotiacu správu modelu CAF. Cieľom bolo posúdiť pokrok za dva roky v porovnaní s predchádzajúcim posúdením v roku 2021. Atmosféra počas posúdenia bola veľmi konštruktívna a ústretová voči otázkam posudzovateľky. Poznatky a odporúčania z externého posúdenia na mieste boli posudzovateľkou zhrnuté do Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF. Spätná správa obsahuje identifikované silné stránky úradu a podnety na zlepšovanie ako celok ale aj po jednotlivých kritériách modelu CAF. Posudzovateľka v Spätnej správe vyzdvihla vysokú úroveň implementácie modelu CAF a jeho veľmi efektívne využitie ako nástroj na zefektívnenie riadenia, zlepšovania procesov a proaktívneho prístupu. Vysoko hodnotené sú vytvorené partnerstvá medzi samosprávami, ktoré rovnako implementujú model CAF. Ocenené bolo aj dôsledné uplatňovanie aktivít z akčného plánu zlepšovania, ktoré boli v prvom cykle zväčša systémového charakteru, ďalej proaktívny prístup a zlepšovanie služieb voči zainteresovaným stranám, najmä občanom. Pozitívny bola zhodnotená úroveň digitálnej transformácie a elektronizácie činnosti na úrade.


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024