Rok 2021 Začiatok cesty s modelom CAF

Od marca 2021 prebieha na Mestskom úrade v Nitre zavádzanie manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF s metodickou podporou Úradu pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR. Má svoje logické kroky a postupnosť, ktorá má mestský úrad priviesť k výnimočnosti v oblastiach orientácia na výsledky,  zameranie na občana/zákazníka, vodcovstvo a stálosť cieľov, manažérstvo podľa procesov a faktov, zapojenie zamestnancov, trvalé zlepšovanie a inovácia a vzájomne výhodné/prospešné partnerstvá a spoločenská zodpovednosť. Cieľom implementácie modelu CAF na úrade je na kontinuálnych procesoch postavená kvalitná samospráva, ktorej služby sa hodnotia najmä podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí.

Na začiatku cesty s modelom CAF, hneď v prvom kroku, bolo potrebné rozhodnúť o garantovi modelu CAF na úrade, ktorý sa stal prednostu úradu Martin Horák a zvolenou metodičkou modelu CAF sa stala Monika Reiskupová z Odboru projektového a strategického riadenia. Implementáciu modelu CAF prebieha na celom Mestskom úrade v Nitre a podporuje ju široko vytvorený jeden CAF tím zo zamestnancov úradu, ktorí sa stali jeho súčasťou na základe zverejnenej výzvy a osobnej motivácie prispieť k zavedeniu manažérstva kvality. Ich vymenovanie prebehlo aj formálne prostredníctvom obdržaných menovacích dekrétov. Prvými záväznými prijatým dokumentmi k zavádzaniu manažérstva kvality na Mestskom úrade v Nitre sa stali Harmonogram implementácie modelu CAF v organizácii Mesto Nitra, ktorý popisuje cieľ implementácie, časový rámec a jednotlivé fázy implementácie a Komunikačný plán k zabezpečenie priebežnej komunikácie s relevantnými zainteresovanými stranami počas jednotlivých fáz implementácie modelu CAF.


Vytvorené: 18. 7. 2023