Model CAF ( Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia)
19. apríl 2024

je nástroj komplexného manažérstva kvality (TQM – Total Quality Management) založený na 5 predpokladových a 4 výsledkový kritériách. Jeho základnou filozofiou je štvorstupňový PDCA cyklus (P- plánuj, D-realizuj, C- kontroluj, A – konaj) popísaný Demingom, ktorého dodržiavanie je podmienkou trvalého zlepšovania. Hlási sa k 8 princípom výnimočnosti definovanými EFQM (Európska nadácia pre manažérstvo kvality) a to: zameranie na občana / zákazníka, vodcovstvo a stálosť cieľov, manažérstvo podľa procesov a faktov, rozvoj zamestnancov a zapojenie, trvalá inovácia a zlepšovanie, rozvoj partnerstiev, spoločenská zodpovednosť , orientácia na výsledky, ktorých napĺňaním sa zlepšuje výkonnosť organizácie. A zároveň vytvára podmienky pre vzájomné učenie sa (tzv. bench learning) medzi organizáciami a tiež vzájomné porovnávanie sa s lepšími organizáciami (tzv. benchmarking). Viac informácií, vrátane metodiky model CAF 2020 nájdete na stránke CAF centra.


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024