Implementácia modelu CAF na úrade

Mestský úrad v Nitre  sa zapojil do národného projektu a bol vybraný medzi 8 organizácií, ktoré budú s podporou ÚNMS SR  počas  14 mesiacoch zavádzať  systém  manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework). V projekte, ktorý odštartoval v marci 2021, ÚNMS SR bezodplatne poskytne Mestu Nitra školiteľskú, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť počas celej doby implementačného cyklu modelu CAF. Model CAF dokáže  mestský úrad  implementovať s využitím vlastných zdrojov, t.j. využitím ľudského a odborného potenciálu jeho zamestnancov.

Hlavným cieľom projektu je aby samospráva zvýšila svoju efektivitu, výkonnosť a kvalitu riadenia mestského úradu, zamerala sa riešenia svojich úloh v prospech obyvateľov a umožnila svojim zamestnancom rozvíjať sa prostredníctvom zavedenia manažérstva kvality a v neposlednom rade získala medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Aplikácia modelu CAF znamená nielen vyhodnotenie všetkých oblastí fungovania úradu, ale tiež ich vzájomné ovplyvňovanie sa a zachytenie trendov, pričom poukazuje na oblasti pre zlepšenie. Model CAF je založený na predpoklade, že vedenie organizácie využíva stratégiu, plánovanie ale aj kontrolu a spätnú väzbu a to prostredníctvom svojich zamestnancov, zdrojov a procesov a využíva pri tom aj partnerstvá s ďalšími subjektmi.

Medzi hlavné priority pri implementácií systému manažérstva kvality podľa modelu CAF tak môžeme zaradiť iniciovanie záujmu zamestnancov o interné zlepšovanie, sledovanie a zvyšovanie spokojnosť zamestnancov, pravidelnú realizáciu samohodnotenia každé 2 roky, zvyšovanie povedomia o kvalite ako systémovom prístupe, zlepšenie vzťahov s partnermi a získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

  • Implementácia modelu CAF je rozdelená do 4 fáz:
    • príprava implementácie,
    • proces samohodnotenia,
    • proces zlepšovania
    • externá spätná väzba.

Samohodnotiaca správa poskytne analýzu čo mestský úrad robí, ako pristupuje k úlohám, ako a či realizuje merania, aké sú jej kľúčové výsledky výkonnosti a či sa v danej oblasti zlepšuje alebo naopak.

Ďalším krokom bude tzv. Akčný plán, čo je program ďalšieho a neustáleho zlepšovania sa. Bude obsahovať konkrétne návrhy a opatrenia, ako sa zlepšiť.


Vytvorené: 18. 7. 2023