Roky 2021 - 2022 Proces zlepšovania a externá spätná väzba modelu CAF

Proces zlepšovania

Po posúdení dňa 30.09.2021 obdržaná písomná „Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“  sa spolu s vypracovanou Samohodnotiacou správou úradu, získanými podnetmi a návrhmi na zlepšovania aj od zamestnancov úradu a dňa 13. októbra 2021 realizovaným školením CAF tímu stali východiskom pre prípravu Akčného plánu zlepšovania  úradu (ďalej len „APZ“) pre nasledujúce maximálne dvojročné obdobie.

Identifikované oblasti zlepšenia boli v dňa 15.11.2021v schválenom APZ mestského úradu, pretavené do jednotlivých aktivít a pracovných úloh, ale až ich napĺňaním v nasledujúcich mesiacoch bude môcť začať hovoriť o konkrétnych prínosoch implementácie modelu CAF. Aktivity sú zamerané prioritne na zlepšenie procesov úradu, na rozvoj zamestnancov, koncepčné ukotvenie aktivít úradu a zlepšenie služieb smerom k občanom/zákazníkom a zainteresovaným stranám a ich  postupná realizácia je vykonávaná v zmysle PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyklu.

Externá spätná väzba modelu CAF 

CAF tím absolvoval dňa 15.02.2022 posledné z plánovaných školení k Externej spätnej väzbe modelu CAF pod vedením Úradom pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR pridelenej školiteľky Ivety Paulovej. Obsahom školenia bolo zameranie sa na ciele a princípy, na  3 piliere Externej spätnej väzby modelu CAF, dotazníky hodnotenia a priebeh hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF.

CAF tím aktuálne pripravuje podklady na Externú spätnú väzbu modelu CAF vrátane hodnotenia, ktoré budú spolu s prihláškou doručené na ÚNMS SR. Po obdržaní potrebných podkladov ÚNMS SR, bude stanovený termín konania hodnotenia Externej spätnej väzby na Mestskom úrade v Nitre, za účasti predstaviteľov zainteresovaných strán úradu. Po absolvovaní ESV sa rozhodne, či bude úradu udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF. Implementáciu celého cyklu modelu CAF tak ukončí Externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza. Následne po úspešnom zavŕšení prvého cyklu implementácie modelu kvality CAF (The Common Assessment Framework) a získaní prestížneho medzinárodného ocenenia Efektívny používateľ modelu CAF, mestský úrad kontinuálne vstúpi do ďalšej fázy procesu implementácie a to do etapy udržateľnosti.


Vytvorené: 18. 7. 2023