Odbor životného prostredia

Odbor životného prostredia vykonáva a zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace s tvorbou a ochranou životného prostredia na území mesta Nitra.

 • Zabezpečujeme:
  • pravidelnú údržbu zelených plôch v správe a vlastníctve mesta
  • prevádzkovú bezpečnosť drevín
  • ochranu ovzdušia a vôd
  • staráme sa o kvetinové výsadby
  • sme súčinní pri zabezpečovaní agendy nakladania s odpadmi
  • spolupodieľame sa na správe mestského mobiliáru a detských ihrísk
  • rozvíjame činnosti v oblasti mestského poľnohospodárstva

Okrem uvedených činností zabezpečujeme koncepčný prístup k systému mestskej zelene, k ochrane mestskej fauny a flóry, sme účastní pripomienkovacích procesov pri posudzovaní projektových dokumentácií a investičných zámerov, gestorujeme obstarávanie koncepčných dokumentov, aplikujeme adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Kontakty

Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
referentka pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 411
katarina.drgonova@msunitra.sk
Mgr. Jozef Gallik, PhD.
referent pre výrub
číslo dverí: 412
jozef.gallik@msunitra.sk
Ing. Timea Galová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 417
timea.galova@msunitra.sk
Bc. Ivan Gavalovič
referent – koordinátor údržby zelene
číslo dverí: 414
ivan.gavalovic@msunitra.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.
odborný referent – krajinný architekt
číslo dverí: 412
denisa.halajova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Jakubčinová
referent pre prvky malej architektúry
číslo dverí: 424
zuzana.jakubcinova@msunitra.sk
Ing. Jana Königová
referent pre mestské poľnohospodárstvo
číslo dverí: 417
jana.konigova@msunitra.sk
Ing. Štefan Lančarič. PhD.
vedúci odboru životného prostredia
číslo dverí: 416
stefan.lancaric@msunitra.sk
Ing. Katarína Pappová
referentka pre ovzdušie a vodné hospodárstvo
číslo dverí: 424
katarina.pappova@msunitra.sk
Ing. Tomáš Pavelka
referent pre výrub
číslo dverí: 412
tomas.pavelka@msunitra.sk
Ing. Ľudmila Šterdasová
referent pre zakladanie a ochranu zelene
číslo dverí:
ludmila.sterdasova@msunitra.sk
Mgr. Ulrika Ťapušová
referentka pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 414
ulrika.tapusova@msunitra.sk
Ing. Terézia Vencelová
referent pre prevádzkovú bezpečnosť drevín
číslo dverí:
terezia.vencelova@msunitra.sk

Vytvorené: 19. 9. 2022