Názov Číslo Stav Dokument č.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 7/2021 schválené
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra 15/2002 schválené
Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 – 9 4/2014 schválené
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 3/2021 schválené
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 8/2019 schválené
Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1,2,3,4,5 a 6 11/2014 schválené
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta v znení dodatkov 1 a 2 13/2019 schválené
Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 16/2008 schválené
Dodatok č. 11 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2/1995 schválené
Dotatok č. 2 k VZN mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 14/2017 schválené
Dodatok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 15/2007 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1/2019 schválené


Vytvorené: 30. 9. 2022
Upravené: 3. 7. 2023