Sociálna služba v jedálni formou donášky

 1. Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Nitra,
  ktorá:
  a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo,
  c) dovŕšila dôchodkový vek.
 2. Sociálna služba v jedálni môže byť poskytovaná aj prostredníctvom donášky obeda do domácnosti prijímateľa sociálnej služby uvedenej v odseku 1 písmená b) a c).
 3. Sociálna služba v jedálni je zriadená za účelom poskytovania pravidelného stravovania prijímateľov sociálnej služby.
 4. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa uskutočňuje na základe oznámenia, ktoré vydá Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre. V oznámení je uvedený najmä druh stravy, ktorú prijímateľ sociálnej služby bude odoberať.
 5. V prípade, že prijímateľ sociálnej služby v období do 2 mesiacov odo dňa vydaného oznámenia o poskytovaní príspevku na stravovanie túto službu nevyužil, bude vyradený z evidencie. Prijímateľ môže opakovane požiadať o poskytovanie sociálnej služby v jedálni podaním novej žiadosti 1 mesiac od ukončenia poskytovania služby.
 6. Poskytovateľ sociálnej služby v jedálni poskytuje stravovanie v pracovných dňoch formou obedov. Stravné lístky sa vydávajú vždy na kalendárny rok, sú platné do konca príslušného kalendárneho roka a sú medzi prijímateľmi sociálnej služby v jedálni neprenosné. V prípade potvrdenia skutočnosti, že prijímateľ sociálnej služby poruší ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, má poskytovateľ právo ukončiť poskytovanie sociálnej služby v jedálni. Prijímateľ môže opakovane požiadať o poskytovanie sociálnej služby v jedálni podaním novej žiadosti najskôr 1 mesiac od ukončenia poskytovania služby.
 7. Minimálny počet je 10 odobratých jedál za mesiac s výnimkou hospitalizácie a liečebného pobytu v kúpeľnom zariadení, o čom predloží prijímateľ sociálnej služby potvrdenie, ktoré odôvodňujú odobratie nižšieho počtu jedál za mesiac, a to so súhlasom poskytovateľa sociálnej služby. V období veľkonočných a vianočných sviatkov a v mesiacoch júl a august je možné odobratie nižšieho počtu obedov bez obmedzenia.
 8. Ak prijímateľ sociálnej služby nesplní ustanovenú povinnosť odobratia minimálne 10 jedál mesačne, bude vyradený z evidencie prijímateľov sociálnej služby v jedálni a sociálna služba mu prestane byť poskytovaná. Prijímateľ môže opakovane požiadať o poskytovanie sociálnej služby v jedálni podaním novej žiadosti najskôr 1 mesiac od ukončenia poskytovania služby.
 9. Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni pre prijímateľa sociálnej služby je určená ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty obeda, v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby. Za celkovú hodnotu obeda sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu obeda.
 10. Výška celkovej hodnoty obeda je ekonomicky oprávnený náklad poskytovateľa sociálnej služby/1 obed. Zvyšnú sumu celkovej hodnoty obeda dopláca Mesto Nitra poskytovateľovi sociálnej služby. Výška ekonomicky oprávnených nákladov je zverejnená na webovom sídle Mesta Nitry/poskytovateľa sociálnej služby.
 11. V prípade poskytovania sociálnej služby v jedálni prostredníctvom donášky obeda do domácnosti prijímateľa sociálnej služby, hradí prijímateľ sociálnej služby za donášku 0,60 € za 1 obed.
 12. Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni je stanovená v Tab.17.

Príjem prijímateľa sociálnej služby/mesiacÚhrada prijímateľa sociálnej služby
z celkovej hodnoty obeda v €/1 obed
do výšky 300 € vrátane2,00
od 300,01 € do 420 € 2,60
od 420,01 € do 650 €3,90
od 650,01 € do 900 €4,30
Viac ako 900,01 € vrátane4,80
Tabuľka č. 17

 1. Pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni mesto uplatňuje prednostnú rajonizáciu podľa
  mestských častí pre výdajné miesta stravy (jedálne) nasledovne:
  Olympia: Chrenová, Staré mesto, Zobor, Janíkovce, Dražovce
  Baničova: Klokočina, Diely, Mlynárce, Kynek, Čermáň, Horné a Dolné Krškany, Párovské Háje
  Krčméryho: podľa záujmu žiadateľa
 2. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa automaticky prepočíta pri zmene dôchodkovej dávky prijímateľa sociálnej služby.

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 19. 7. 2023