Sociálna služba v jedálni formou donášky

  • V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
    • a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
    • b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
    • c) dovŕšila dôchodkový vek.


Občan si môže vybrať normálnu stravu alebo dietetickú stravu a zvoliť si stravovanie v jedálni alebo prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby za úhradu za donášku 0,50 €/1 obed.

Pre poskytnutie sociálnej služby v jedálni je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie súhlasu s poskytovaním sociálnej služby. Odbor sociálnych služieb následne po splnení zákonných podmienok vydá oznámenia o možnosti využívať sociálnu službu v jedálni.

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni je určená ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty obeda, v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby. Za celkovú hodnotu obeda sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu obeda.

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni:

Príjem prijímateľa sociálnej služby/mesiacÚhrada prijímateľa sociálnej služby
z celkovej hodnoty obeda v €/1 obed
do výšky 300 € vrátane1,50
od 300,01 € do 420 € 2,00
viac ako 420,01 € vrátane3,00

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021