Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je poskytovaná ako terénna sociálna služba v domácnosti prijímateľa sociálnej služby, a to na území mesta Nitry. Poskytovaná je fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Nitra, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

  • Domácu opatrovateľskú starostlivosť nie je možné poskytnúť osobe:
    • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
    • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
    • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
    • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Pre poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Odbor sociálnych služieb následne po splnení zákonných podmienok vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Občan po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má právo výberu poskytovateľa domácej opatrovateľskej služby.

Mesto Nitra poskytuje domácu opatrovateľskú službu prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra (www.szss-nitra.sk).

Výška úhrad za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od doby poskytovania opatrovateľskej služby nasledovne:

ČasÚhrada prijímateľa za
opatrovateľskú službu
v €/hod
Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú
službu v € / hodinu
ak je predmetom zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby len úkon bežné
upratovanie v domácnosti
od 07.00 do 16.002,003,00
od 16.00 do 19.002,503,50

Mgr. Marcela Brezinová
referentka sociálnych služieb
číslo dverí: 112
marcela.brezinova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021