Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa:

 • poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie
 • zabezpečuje
  • rozvoj pracovných zručností
  • záujmová činnosť

Pre poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Odbor sociálnych služieb následne po splnení zákonných podmienok vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Občan po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má právo výberu denného stacionáru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra (www.szss-nitra.sk) v budove na Baničovej 12.

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/hodinu
(za každú začatú hodinu)
bez ohľadu na výšku príjmu 1,00
Výška úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

Úhrada pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v dennom stacionári, je pri poskytnutí stravy na jeden deň 2,79 €/deň, z toho:

raňajky 0,48 €/ deň
desiata 0,36 €/deň
obed 1,59 € /deň
olovrant 0,36 €/deň
Výška úhrady za stravovanie v dennom stacionári

Mgr. Marcela Brezinová
referentka sociálnych služieb
číslo dverí: 112
marcela.brezinova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021