Zariadenie pre seniorov

Pre poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto Nitra v rámci tejto činnosti vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález. Výsledkom posudkovej činnosti je posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú potrebné k poskytovaniu sociálnej služby. Občan po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, v zariadení na Janského 7, Nitra. Zariadenie pre seniorov je štvorpodlažná budova s kapacitou 103 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých veľká časť je vybavená balkónom. Stravovanie klientov je zabezpečené vlastným stravovacím zariadením (kuchyňa + jedáleň). Prijímatelia sociálnej služby v zariadení pre seniorov majú k dispozícii rozľahlý park, na voľnočasové aktivity slúžia spoločenské priestory, knižnica, kaplnka, spoločenská dvorana a zimná záhrada.

 • ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV ;
 • ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • a) poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 • b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 • c) zabezpečuje záujmová činnosť
 • a) odborné činnosti
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti

Stupeň odkázanostiRozsah hodín/deňÚhrada v €/deň
        II.         2 – 43,50
III.4 – 64,00
IV.6 – 84,00
V.8 – 124,30
VI.viac ako 124,80

 • b) obslužné činnosti
  • ubytovanie

Opis izbyÚhrada v €/ lôžko/deň
apartmán5,80
1 lôžková izba so sociálnym zariadením4,50
1 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom5,00
2 lôžková izba so sociálnym zariadením3,50
2 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom4,30

 • stravovanie
  • strava 5 krát denne /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 3,98 €/deň,
  • strava 3 krát denne /raňajky, obed, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 3,26 €/deň,
  • diabetická diéta /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/ sa stanovuje vo výške 4,98 €/deň. Ak prijímateľ sociálnej služby má lekárom predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju odoberať.
  • strava 2 krát denne /raňajky, obed/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 2,07 €/deň,
  • strava 2 krát denne / obed, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 2,78 €/deň.
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,30 €/deň
 • c) ďalšie činnosti:
  • využívanie osobných elektrospotrebičov: za každý elektrospotrebič 0,10 €/deň.


V zariadení pre seniorov sú poskytované fakultatívne služby s nasledovnou výškou úhrady:

Fakultatívna službaVýška úhrady
sprostredkovanie nákupu a donášky lekárom predpísaných liekov, zdravotníckych potrieb a hygienických pomôcok a ich odovzdanie klientovibezodplatne
Masážna vaňa dolné končatiny (45 litrov)
20 min. procedúra
0,50€
Masážna vaňa Oceanstandard (280 litrov)
20 min. procedúra
1,60€
Masážna vaňa Aquapedis (120 litrov)
20 min. procedúra
0,90€
Masážna vaňa Aquadelica mini II (200 litrov)
20 min. procedúra
1,20€

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 24. 1. 2023