Zariadenie pre seniorov

Pre poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto Nitra v rámci tejto činnosti vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález. Výsledkom posudkovej činnosti je posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú potrebné k poskytovaniu sociálnej služby. Občan po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, v zariadení na Janského 7, Nitra. Zariadenie pre seniorov je štvorpodlažná budova s kapacitou 103 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých veľká časť je vybavená balkónom. Stravovanie klientov je zabezpečené vlastným stravovacím zariadením (kuchyňa + jedáleň). Prijímatelia sociálnej služby v zariadení pre seniorov majú k dispozícii rozľahlý park, na voľnočasové aktivity slúžia spoločenské priestory, knižnica, kaplnka, spoločenská dvorana a zimná záhrada.

 • ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV ;
 • ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • a) poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 • b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 • c) zabezpečuje záujmová činnosť
 • a) odborné činnosti
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti
Stupeň odkázanostiRozsah hodín/deňÚhrada v €/deň
II.         2 – 43,50
III.4 – 64,00
IV.6 – 84,00
V.8 – 124,30
VI.viac ako 124,80

 • b) obslužné činnosti
  • ubytovanie
Opis izbyÚhrada v €/ lôžko/deň
apartmán5,80
1 lôžková izba so sociálnym zariadením4,50
1 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom5,50
2 lôžková izba so sociálnym zariadením3,50
2 lôžková izba so sociálnym zariadením s balkónom4,30

 • stravovanie
  • strava 5 krát denne /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 6,00 €/deň,
  • strava 3 krát denne /raňajky, obed, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 4,80 €/deň,
  • diabetická diéta /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/ sa stanovuje vo výške 6,60 €/deň. Ak prijímateľ sociálnej služby má lekárom predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju odoberať.
  • strava 2 krát denne /raňajky, obed/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 3,45 €/deň,
  • strava 2 krát denne / obed, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 3,60 €/deň.
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 0,30 €/deň
 • c) ďalšie činnosti:
  • využívanie osobných elektrospotrebičov: za každý elektrospotrebič 0,20 €/deň.


V zariadení pre seniorov sú poskytované fakultatívne služby s nasledovnou výškou úhrady:

Fakultatívna služba
sprostredkovanie nákupu a donášky lekárom predpísaných liekov,
zdravotníckych potrieb a hygienických pomôcok a ich odovzdanie klientovi
bezodplatne
Masážna vaňa dolné končatiny (45 litrov)     
20 min. procedúra
1,00
Masážna vaňa Oceanstandard (280 litrov)     
20 min. procedúra
3,00
Masážna vaňa Aquapedis (120 litrov)           
20 min. procedúra 
1,50
Masážna vaňa Aquadelica mini II (200 litrov) 
20 min. procedúra                                        
2,00
Sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby zamestnancom zariadenia
za účelom aktivít nedefinovaných v Prílohe č.4
Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
5,00

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 26. 7. 2023