Prepravná služba

Je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba je poskytovaná len fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Nitry.

Mesto Nitra zabezpečuje prepravnú službu prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra, www.szss-nitra.sk. Službu zabezpečujú 2 autá upravené pre potreby prepravy osôb so zdravotným postihnutím. Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh služby. Objednávky je potrebné realizovať a nahlasovať 24 hodín vopred na telefónnom čísle: 037/77 222 23.

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Nitry v pracovných dňoch v pracovnom čase.
Paušálny poplatok za prepravnú službu je vo výške 1,00 € a účtuje sa pri každej jednosmernej jazde.

Výška úhrady za prepravnú službu je:

Prijímateľ sociálnej službyÚhrada v €/kmStojné v €/h
(za každú začatú hodinu)
fyzická osoba v zmysle § 42
zákona o sociálnych službách
0,30 €/km3,50 €/hod
občan sprevádzajúci
prepravovanú osobu
bezplatnebezplatne

Mgr. Marcela Brezinová
referentka sociálnych služieb
číslo dverí: 112
marcela.brezinova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 26. 7. 2023