Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoby, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

 • Počas poskytovania odľahčovacej služby mesto v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí alebo poskytne fyzickej osobe so zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú alebo pobytovú v rozsahu najmenej 12 hodín denne:
  • ambulantná sociálna služba: formou pobytu v dennom stacionári
  • terénna sociálna služba: formou poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta
  • pobytová sociálna služba : formou pobytu v zariadení sociálnych služieb

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku, nevyčerpané dni v kalendárnom roku nemožno preniesť do nasledujúceho roku.
Pre poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre. Odbor sociálnych služieb následne po splnení zákonných podmienok vydá súhlas s poskytnutím odľahčovacej služby.

Mesto Nitra poskytuje domácu odľahčovaciu službu prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra (www.szss-nitra.sk).

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb len za nasledovné činnosti:

V dennom stacionári sa:

 • a) stravovanie:
  • v zariadení opatrovateľskej služby
  • v zariadení pre seniorov
  • v dennom stacionári
 • b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť a základné sociálne aktivity:
  • v opatrovateľskej službe

Mgr. Marcela Brezinová
referentka sociálnych služieb
číslo dverí: 112
marcela.brezinova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021