Jednorazový príspevok obyvateľom mesta po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok

Mesto Nitra môže poskytnúť obyvateľom mesta Nitra po splnení podmienok príspevok pri odchode do starobného dôchodku. Príspevok patrí občanovi po prvom priznaní predčasného alebo starobného dôchodku, ktorý má nepretržite najmenej 25 rokov trvalý pobyt na území mesta pred priznaním nároku na starobný dôchodok a má vyrovnané záväzky voči Mestu Nitra. Výška príspevku obyvateľovi mesta po priznaní nároku na starobný dôchodok je 85€. Príspevok v zníženej výške 75 € patrí žiadateľovi v prípade, ak mu k splneniu podmienky – žiadateľ má nepretržite 25 rokov trvalý pobyt na území mesta pred priznaním nároku na predčasný starobný dôchodok alebo starobný dôchodok – chýba najviac 5 mesiacov.

Pre poskytnutie jednorazového príspevku je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o poskytnutie príspevku.

  • Súčasťou žiadosti sú prílohy:
    • originál rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave o priznaní predčasného alebo starobného dôchodku (kópiu vyhotoví zamestnanec)
    • potvrdenie o nepretržitej dobe trvalého pobytu v meste Nitra
    • potvrdenie, že žiadateľ má vyrovnané záväzky voči mestu
    • ak chce žiadateľ poukázať peniaze na účet, prikladá sa k žiadosti kópia dokladu s číslom bankového účtu

Mgr. Denisa Cseriová
referentka sociálnych dávok a príspevkov
číslo dverí: 107
denisa.cseriova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021