Denné centrum

 • V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá:
  • dovŕšila dôchodkový vek,
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
  • rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
 • V dennom centre sa najmä:
  • poskytuje sociálne poradenstvo,
  • zabezpečuje záujmová činnosť.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v dennom centre je 1,00 € / mesiac

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v dennom centre prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre (www.szss-nitra.sk), Janského 7, Nitra, ktorá prevádzkuje dve denné centrá:

Baničova 12, Nitra

Tr. A. Hlinku 57, Nitra

Denné centrum Baničova
tel.: 037/69 255 18

Denné centrum Olympia
tel.: 037/73 361 30


Vytvorené: 25. 5. 2022