Komunitné centrum Orechov dvor

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

  • a) poskytuje:
    1. základné sociálne poradenstvo,
    2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
    3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • b) vykonáva preventívna aktivita,
  • c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v komunitnom centre ambulantnou formou s kapacitou 50 osôb, bezplatne počas pracovných dní od 8:00 hod. do  16:00 hod. so sídlom Komunitné centrum Orechov Dvor, 949 01 Nitra.

  • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre
Mgr. Natália Balcová
sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor
číslo dverí:
natalia.balcova@nitra.sk
PhDr. PaedDr. Martin Paška
asistent bývania Orechov dvor
číslo dverí:
martin.paska@nitra.sk
Mgr. Lukáš Štellár
sociálny pracovník Komunitného centra Orechov dvor
číslo dverí:
lukas.stellar@nitra.sk

Vytvorené: 6. 6. 2022
Upravené: 20. 6. 2024