Útulok pre ľudí bez domova

V útulku, Štúrova 55, Nitra sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Stránkové hodiny útulku: pondelok – piatok od 7:00 do 19:00

O sociálnu službu v útulku žiada fyzická osoba na predpísanom tlačive prostredníctvom Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, ktorý schvaľuje poskytnutie sociálnej služby v útulku, a to na základe vyjadrenia sociálneho pracovníka útulku. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v útulku uzatvára fyzická osoba s Mestom Nitra na dobu najviac 1 rok.

O predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku žiada prijímateľ sociálnej služby na predpísanom tlačive prostredníctvom Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre. Predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku schvaľuje primátor Mesta Nitry na základe odporúčania Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre a vyjadrenia sociálneho pracovníka v útulku.

Prijímateľ sociálnej služby môže opätovne požiadať o predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku na dobu najviac 6 mesiacov, a to maximálne dvakrát po sebe. Minimálna doba prerušenia pobytu v útulku je 3 mesiace.

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku je:

Príjem prijímateľa
sociálnej služby
Úhrada v €/deň
bez ohľadu na
výšku príjmu
2,20

Prijímateľ sociálnej
služby
Úhrada v €/cyklus
prania
Prvý cyklus praniazadarmo
Ostatné pranie a žehlenie1,20

V zreteľa hodných prípadoch, môže primátor mesta Nitry udeliť výnimku o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby.

  • Dôvody na zrušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v útulku:
    • ak klient nemá trvalý pobyt v meste Nitra,
    • ak klient nedodržiava osobnú hygienu,
    • ak klient závažne porušuje Prevádzkový a Ubytovací poriadok,
    • ak je klient agresívny a konfliktný.

Ingrid Moravčíková
prevádzková pracovníčka
číslo dverí:
PhDr. Janka Muziková
sociálny pracovník
číslo dverí:
janka.muzikova@nitra.sk
Mgr. Beata Furdová
sociálna pracovníčka
číslo dverí:
beata.furdova@nitra.sk
Mgr. Terézia Bačová
sociálna pracovníčka Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
terezia.bacova@nitra.sk
Mgr. Daniel Kálazi
sociálny pracovník
číslo dverí:
daniel.kalazi@nitra.sk
Peter Lavo
strážnik
číslo dverí:
Ľuboš Rác
strážnik
číslo dverí:
Štefan Kňazický
strážnik
číslo dverí:

Vytvorené: 26. 11. 2021
Upravené: 7. 7. 2023